výhody registrácie

Kniha Exodus

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ex 40, 1-38

1 Potom Pán povedal Mojžišovi: 2 „V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok, stánok zjavenia! 3 Dnu umiestni archu zákona a pred archu zákona zaves oponu, 4 prines dnu stôl a nachystaj naň predkladné chleby! Postav dnu svietnik a nasaď naň lampy, 5 daj zlatý oltár na kadidlo pred archu zákona a na vchod do svätyne zaves oponu! 6 Potom pred vchodom do príbytku, stánku zjavenia, postav oltár na zápaly 7 a umiestni umývadlo medzi stánkom zjavenia a oltárom a nalej doň vody! 8 Potom ohraď nádvorie dookola a na vchod do nádvoria pripevni záclonu! 9 Napokon vezmi olej svätenia a pomaž svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí; posväť ho i všetko jeho náradie, aby bol svätý. 10 Aj oltár na zápaly pomaž i všetko jeho príslušenstvo; posväť oltár a bude presvätý. 11 Takisto pomaž umývadlo a jeho podstavec a posväť ho. 12 Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stánku zjavenia a umy ich vodou. 13 Potom obleč Árona do posvätného rúcha, pomaž ho a posväť ho, aby mi slúžil ako kňaz. 14 Aj jeho synov priveď, obleč ich do tuník 15 a pomaž ich, ako si pomazal ich otca, aby mi posluhovali ako kňazi. Toto pomazanie im dá kňazskú hodnosť na večné veky z pokolenia na pokolenie.“ 16 Mojžiš urobil (všetko) celkom tak, ako mu prikázal Pán. 17 V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol svätostánok postavený. 18 Mojžiš postavil svätostánok takto: položil podstavce a na ne postavil dosky, popreťahoval žrde a postavil stĺpy, 19 ponad stánok natiahol prikrývku a na to položil stanovú pokrývku tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. 20 Potom vzal zákon a položil ho do archy, pod archu podvliekol tyče a hore na archu položil zľutovnicu. 21 Archu zaniesol do stánku, zavesil haliacu oponu a tak zakryl archu zákona, ako Mojžišovi prikázal Pán. 22 Potom postavil v stánku zjavenia, na jeho severnej strane pred oponu stôl 23 a poukladal naň predkladné chleby pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. 24 Svietnik umiestnil v stánku zjavenia oproti stolu, na južnej strane stánku, 25 a nasadil naň lampy pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. 26 Aj zlatý oltár postavil pred oponu v stánku zjavenia 27 a zapálil na ňom príjemne voňajúce kadidlo, ako Mojžišovi prikázal Pán. 28 Potom na vchod do svätyne zavesil oponu. 29 Oltár na zápalné obety postavil pri vchode do svätostánku a obetoval na ňom zápalnú a pokojnú obetu, ako Mojžišovi prikázal Pán. 30 Potom postavil medzi stánok zjavenia a oltár umývadlo a nalial doň vody na umývanie. 31 Mojžiš, Áron a jeho synovia si v ňom umývali ruky a nohy; 32 keď vchádzali do stánku zjavenia a keď pristupovali k oltáru, umývali sa, ako Mojžišovi prikázal Pán. 33 Napokon postavil okolo svätostánku a oltára nádvorie a na vchod do nádvoria zavesil záclonu. Takto Mojžiš ukončil túto prácu. 34 Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva. 35 Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak a Pánova sláva napĺňala príbytok. 36 Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod; 37 a keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až dotiaľ, kým sa nezdvihol. 38 Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého ich putovania.

Ex 40, 1-38

Verš 34
Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva.
Nm 9:15 - V ten deň, keď bol postavený stánok, oblak zahalil príbytok, stánok zákona, a od večera až do rána akoby bol nad príbytkom oheň.
1Kr 8:10 - Keď kňazi vyšli zo svätyne, Pánov dom naplnil oblak,

Verš 4
prines dnu stôl a nachystaj naň predkladné chleby! Postav dnu svietnik a nasaď naň lampy,
Ex 26:35 - Stôl umiestniš vonku pred oponou a na južnej strane svätostánku naproti stolu svietnik, kým stôl bude stáť na strane severnej.
Ex 27:20 - Prikáž Izraelitom, aby ti naznášali jemného oleja z roztlčených olív do svietnika, aby lampy neprestajne svietili.

Verš 5
daj zlatý oltár na kadidlo pred archu zákona a na vchod do svätyne zaves oponu!
Ex 26:36 - Aj na vchod do svätostánku urob oponu, pestrú, z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna!

Verš 38
Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého ich putovania.
Ex 13:21 - Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať.
Nm 14:14 - a obyvatelia tejto krajiny hovoria, že ty, Pán, bývaš uprostred tohto ľudu, že ideš pred ním cez deň vo svojom oblačnom stĺpe a za noci v stĺpe ohnivom.
Dt 1:33 - ktorý šiel cestou pred vami, aby vám vyhliadol miesto pre rozloženie stanov, za noci v ohni, aby ste videli cestu, ktorou ste mali ísť, a cez deň v oblaku.«
Neh 9:19 - ty si ich vo svojom preveľkom milosrdenstve neopustil na púšti. Oblačný stĺp sa nehol od nich vo dne, aby ich viedol cestou, ani ohnivý stĺp v noci, aby im osvecoval cestu, ktorou sa im bolo treba uberať.
Ž 78:14 - Vo dne ich viedol oblakom, za noci žiarou ohnivou.
Ž 105:39 - Rozostrel oblak, aby ich tak chránil, a oheň, aby im svietil za noci.
1Kor 10:1 - Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more

Verš 8
Potom ohraď nádvorie dookola a na vchod do nádvoria pripevni záclonu!
Ex 27:16 - Vchod do nádvoria bude mať záclonu širokú dvadsať lakťov z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna s vyšívaním a k tomu štyri stĺpy s ich štyrmi podstavcami.

Verš 10
Aj oltár na zápaly pomaž i všetko jeho príslušenstvo; posväť oltár a bude presvätý.
Ex 29:37 - Sedem dní budeš konať zmierne obrady na oltári a posväcovať ho; tak bude oltár posvätený. Každý, kto sa dotkne oltára, bude zasvätený.

Verš 17
V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol svätostánok postavený.
Nm 7:1 - Keď Mojžiš ukončil stavbu stánku a keď ho so všetkým jeho zariadením pomazal a posvätil, a keď pomazal a posvätil aj oltár so všetkým jeho náradím,

Verš 21
Archu zaniesol do stánku, zavesil haliacu oponu a tak zakryl archu zákona, ako Mojžišovi prikázal Pán.
Ex 35:12 - archu a jej tyče, zľutovnicu a oddeľujúcu oponu,

Verš 23
a poukladal naň predkladné chleby pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán.
Ex 25:30 - Na stôl budeš stále klásť predo mňa predkladané chleby.

Ex 40,9-11 - Pomazanie olejom znázorňovalo, že všetky tieto veci sú vyňaté z ľudského používania a že sú určené službe Božej. Pomazanie bolo už prikázané v 30,22 n.

Ex 40,12 - Porov. 29,4–9.

Ex 40,20 - Zákon sú tabule s Desatorom.

Ex 40,34-38 - Oblak je znakom prítomnosti Božej. Poukazuje na to, že Boh prešiel bývať do nového stánku, ako to bol sľúbil (25,8.22; 29,43 n.).