výhody registrácie

Kniha Exodus

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ex 26, 1-37

1 Potom urobíš svätostánok z desiatich záclon. Ony budú z niťového plátna, z belasého a červeného purpuru a z karmazínu, urobíš ich s cherubmi, ako robieva umelec! 2 Dĺžka jednej záclony bude dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte. Všetky záclony budú rovnakej miery. 3 Päť záclon bude spojených dovedna a druhých päť záclon bude tiež spojených dovedna. 4 Potom urobíš z belasého purpuru očká na samom kraji poslednej záclony jedného spojeného kusa a takisto urobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa. 5 Prirobíš teda päťdesiat očiek na jednej záclone a päťdesiat očiek prirobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa, a to tak, aby očká boli oproti sebe. 6 Urobíš tiež päťdesiat zlatých sponiek a záclony zopneš sponkami dovedna tak, aby svätostánok bol jedným celkom. 7 Potom z jedenástich kobercov z kozej srsti vyhotovíš prikrývku na svätostánok. 8 Každý koberec bude mať dĺžku tridsať lakťov a šírku štyri lakte. Jedenásť kobercov bude mať rovnakú mieru. 9 Potom spojíš päť týchto kobercov osve a takisto šesť kobercov osve. Šiesty koberec však prehneš cez polovicu na priečelie svätostánku. 10 Na okraj posledného koberca spojeného kusa prirobíš päťdesiat očiek a takisto päťdesiat na okraj posledného koberca druhého spojeného kusa. 11 Urobíš tiež päťdesiat medených sponiek, tieto sponky zastrčíš do očiek a prikrývku spojíš v jeden celok. 12 Z koberca, čo zo stanovej prikrývky visí ako prebytočný, nech polovica prebytočného pokrovca visí na zadnej strane stánku. 13 A z toho, čo je prebytočné na dĺžku stanovej prikrývky, nech visí po lakti po oboch stranách svätostánku, aby ho zakrývalo. 14 Potom urobíš na stánok ešte prikrývku z červeno farbených baraních koží a na to ešte pokrývku z tachášových koží. 15 Na svätostánok narobíš aj stojatých dosiek z akáciového dreva. 16 Každá doska bude desať lakťov dlhá a poldruha lakťa široká. 17 Opatríš ich dvoma čapíkmi, ktorými sa budú spájať dovedna; tak to urobíš na každej doske. 18 Dosky na svätostánok prichystáš takto: Dvadsať dosiek na južnú stranu, na stranu poludnia, 19 a pod dvadsať dosiek urobíš štyridsať strieborných podstavcov, po dva podstavce na jednu dosku pod oba jej čapíky. 20 Takisto aj na druhú stranu svätostánku, na severnú stranu: dvadsať dosiek 21 a štyridsať podstavcov, po dva podstavce na každú dosku. 22 Na zadnú, západnú stranu, urobíš šesť dosiek! 23 Okrem toho urobíš dve dosky na rohy stanu na zadnej strane. 24 Tie budú dvojdielne odspodku až dovrchu k prvému krúžku - takto budú vyhotovené obe - a umiestniš ich do oboch rohov. 25 Bude to teda osem dosiek s ich striebornými podstavcami, dovedna šestnásť strieborných podstavcov, po dva podstavce pod každú dosku. 26 Aj žrde urobíš z akáciového dreva. Päť žrdí pre dosky na jednej strane svätostánku, 27 päť žrdí na druhej strane svätostánku a päť žrdí na zadnej, západnej strane svätostánku. 28 Stredná žrď, čo je v strede dosiek, bude siahať od jedného konca až na druhý. 29 Dosky pokryješ zlatom a aj ich krúžky, do ktorých sa zasunú žrde, urobíš zo zlata. Aj žrde obiješ zlatom. 30 A potom postavíš stánok podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu. 31 Urobíš aj oponu z belasého a červeného purpuru, z karmazínu a niťového plátna s cherubmi! Urobíš ju tak, ako robieva umelec. 32 Potom ju zavesíš na štyri stĺpy z akáciového dreva, ktoré sú potiahnuté zlatom, stoja na štyroch strieborných podstavcoch a ich háčiky sú tiež zo zlata. 33 Oponu zavesíš na háčiky a za ňu postavíš archu zákona! Opona vám bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne! 34 Potom vo veľsvätyni položíš na archu zákona zľutovnicu. 35 Stôl umiestniš vonku pred oponou a na južnej strane svätostánku naproti stolu svietnik, kým stôl bude stáť na strane severnej. 36 Aj na vchod do svätostánku urob oponu, pestrú, z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna! 37 Pre túto oponu urob päť stĺpov z akáciového dreva, oblož ich zlatom, ich háčiky budú tiež zo zlata, a odlej pre ne päť medených podstavcov!

Ex 26, 1-37

Verš 1
Potom urobíš svätostánok z desiatich záclon. Ony budú z niťového plátna, z belasého a červeného purpuru a z karmazínu, urobíš ich s cherubmi, ako robieva umelec!
Ex 36:8 - A všetci, čo sa medzi pracujúcimi rozumeli umeniu, zhotovili svätostánok z desiatich kobercov. Urobili ich z niťového plátna, belasého a červeného purpuru a karmazínu s cherubmi, ako robieva umelec.

Verš 36
Aj na vchod do svätostánku urob oponu, pestrú, z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna!
Ex 36:37 - Na vchod do svätostánku spravil pestrotkanú záclonu z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna

Verš 7
Potom z jedenástich kobercov z kozej srsti vyhotovíš prikrývku na svätostánok.
Ex 36:14 - Potom narobil kobercov z kozej srsti na pokrov svätostánku. Spojil na to jedenásť kobercov.

Verš 14
Potom urobíš na stánok ešte prikrývku z červeno farbených baraních koží a na to ešte pokrývku z tachášových koží.
Ex 36:19 - Potom urobil na svätostánok pokrývku z červeno farbených ovčích koží a na to ešte inú pokrývku z tachášových koží.

Verš 30
A potom postavíš stánok podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.
Ex 25:9 - Celkom podľa toho, čo ti teraz ukážem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru všetkého jeho náradia to vyhotovíte!
Ex 25:40 - A hľaď, aby si to urobil podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.
Sk 7:44 - Naši otcovia mali na púšti stánok zmluvy, ako im nariadil ten, čo povedal Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl.
Heb 8:5 - No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako bolo nariadené Mojžišovi, keď mal zhotoviť stánok: „Hľaď,“ povedal mu, „aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.“

Verš 31
Urobíš aj oponu z belasého a červeného purpuru, z karmazínu a niťového plátna s cherubmi! Urobíš ju tak, ako robieva umelec.
Ex 36:35 - Potom zhotovil oponu z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna, urobil ju s cherubmi, ako robieva umelec.

Ex 26,1 - Svätostánok sa skladal z drevenej kostry 30 lakťov (15,75 m) dlhej a 10 lakťov (5,25 m) širokej a vysokej. Krov sa skladal z dvoch krokiev, umiestnených na prednej a zadnej stene svätostánku, spojených vrchnou žrďou. Všetko bolo obité zlatým plechom. Strechu tvorili štyri pokrývky; dve spodné pokrývky boli utkané. Prvá bola jemná a do nej boli votkané obrazy cherubov. Bolo ju vidieť zvnútra svätostánku. Skladala sa z dvoch častí a každá časť pozostávala z piatich, 30 lakťov dlhých pásov. Ich šírka bola štyri lakte. Druhá pokrývka bola utkaná z kozej srsti a skladala sa z 11 kusov. Prvých päť bolo zošitých spolu a druhých šesť tiež spolu.

Ex 26,7-14 - Tretia pokrývka bola z baraních, na červeno zafarbených koží. Jej rozmery Písmo neudáva. Štvrtá pokrývka bola z kože zvieraťa, ktoré sa v Biblii volá tacháš (delfín). Posledné dve prikrývky viseli po oboch stranách svätostánku len máločo nad zemou, slúžili stánku za ochranu pri zlom počasí.

Ex 26,15-37 - Svätostánok sa delil na dve časti; na svätyňu a veľsvätyňu. Svätyňa bola 20 lakťov dlhá a 10 lakťov vysoká a široká, hebr. sa volala qodeš. Veľsvätyňa, hebr. qodeš haqqódáším, mala rozmery presného kvádra, ktorého každá stena mala 10 lakťov. Svätyňu od veľsvätyne oddeľovala vzácna opona.