výhody registrácie

Kniha Exodus

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ex 35, 1-35

1 Potom Mojžiš zhromaždil celú izraelskú pospolitosť a povedal im: „Toto je to, čo Pán prikazuje robiť: 2 Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň však budete mať svätú sobotu, úplný odpočinok pre Pána. Každý, kto bude v ten deň konať nejakú prácu, musí zomrieť. 3 V sobotňajší deň nesmiete klásť oheň v nijakej domácnosti!“ 4 Ďalej hovoril Mojžiš celej izraelskej pospolitosti: „Toto je to, čo prikazuje Pán: 5 Dajte zo svojho imania dary pre Pána! Každý, koho na to nabáda srdce, nech prinesie dary pre Pána: zlato, striebro a meď, 6 belasý a červený purpur, karmazín, plátno a koziu srsť, 7 na červeno farbené ovčie kože, tachášové kože a akáciové drevo, 8 olej do lámp, látku na olej svätenia a na voňavé kadidlo, 9 ónyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka! 10 A nech prídu všetci, čo sa rozumejú umeniu medzi vami, a nech vyhotovia všetko, čo Pán nariadil: 11 stánok, jeho prikrývku a pokrývku, jeho krúžky, dosky, závory, stĺpy a podstavce, 12 archu a jej tyče, zľutovnicu a oddeľujúcu oponu, 13 stôl, jeho tyče a jeho náradie s predkladnými chlebmi, 14 svietnik, svetlá a ich príslušenstvo, lampy a olej na svietenie, 15 kadidlový oltár a jeho tyče, olej na svätenie a príjemne voňajúce kadidlo, záclonu na vchod do svätyne, 16 oltár na zápalné obety a medené mriežky na ňom, jeho tyče a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec, 17 plachty na nádvorie, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu na nádvorie, 18 kolíky na príbytok a kolíky na nádvorie, ako aj ich povrázky, 19 slávnostné rúcha pre službu vo svätyni, posvätné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu.“ 20 Tu celá izraelská pospolitosť odišla. 21 Potom však prišiel každý, koho nabádalo srdce, a každý, koho nútila na to myseľ, a priniesli dary pre Pána na zhotovenie, stánku zjavenia, na všetku jeho službu v ňom a na posvätné rúcha. 22 Prišli mužovia i ženy, každý, koho na to nabádalo srdce, a priniesli spony, ušné krúžky, prstene, náhrdelníky, najrozličnejšie zlaté ozdoby; a každý, kto chcel dať svoj zásvätný dar Pánovi, doniesol ho. 23 Každý, kto mal belasý a červený purpur, karmazín, niťové plátno, koziu srsť, na červeno farbené ovčie kože a tachášové kože, priniesol to. 24 Každý, kto chcel dať dar zo striebra a zlata, priniesol dar pre Pána a každý, kto mal akáciové drevo, priniesol ho na zhotovenie všetkého toho, čo bolo treba vyhotoviť. 25 Aj všetky zručné ženy priadli ručne a doniesli priadzu na belasý a červený purpur, na karmazín a na niťové plátno. 26 A všetky ženy, ktoré sa cítili na to, priadli koziu srsť. 27 Kniežatá zasa podonášali ónyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka, 28 ako i voňavé látky a olej do lámp, na olej svätenia a na príjemne voňajúce kadidlo. 29 Všetci mužovia a ženy, ktorých nutkalo srdce dať dar na všetky tieto práce, ktoré Pán nariadil prostredníctvom Mojžiša, oni, Izraeliti, to priniesli ako dobrovoľné dary pre Pána. 30 Potom Mojžiš hovoril Izraelitom: „Hľaďte, Pán po mene povolal Beseléla, syna Uriho, syna Hurovho, z Júdovho kmeňa, 31 a naplnil ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom, vedomosťou a zručnosťou na každú prácu, 32 aby vypracoval plány a uskutočnil ich v zlate, striebre a medi, 33 aby zručne rezal kamene na osadzovanie, spracúval drevo a konal všetky umelecké práce. 34 Dal mu však aj vlohy poučovať iných, jemu a Achisamechovmu synovi Óliabovi z Danovho kmeňa. 35 Naplnil ich zmyslom pre umenie, aby vykonali každú prácu: remeselnícku, tkáčsku a umeleckú z belasého a červeného purpuru, z karmazínu i z niťového plátna, akú robí jednoduchý tkáč. Oni sú určení riadiť celú prácu a zhotovovať plány.

Ex 35, 1-35

Verš 1
Potom Mojžiš zhromaždil celú izraelskú pospolitosť a povedal im: „Toto je to, čo Pán prikazuje robiť:
Ex 34:32 - Potom sa priblížili všetci Izraeliti a on im rozpovedal všetko, o čom s ním Pán na vrchu Sinaj hovoril.

Verš 2
Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň však budete mať svätú sobotu, úplný odpočinok pre Pána. Každý, kto bude v ten deň konať nejakú prácu, musí zomrieť.
Ex 20:8 - Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil!
Ex 31:15 - Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň je však Pánova svätá sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť!
Lv 23:3 - šesť dní budete konať svoju prácu, siedmy deň bude dňom úplného odpočinku so svätým zhromaždením. Vtedy nesmiete konať nijakú prácu, to je Pánova sobota, odpočinok vo všetkých vašich bydliskách.
Dt 5:12 - Zachovávaj sobotňajší deň, aby si ho zasvätil, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh.
Lk 13:14 - Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“

Verš 3
V sobotňajší deň nesmiete klásť oheň v nijakej domácnosti!“
Ex 16:23 - A on im povedal: „To je to, čo prikázal Pán: Zajtra je deň odpočinku, svätá sobota Pánova. Čo máte upiecť, upečte, a čo mienite uvariť, uvarte! Ostatné, čo zostane, odložte a uschovajte na zajtra.“

Verš 5
Dajte zo svojho imania dary pre Pána! Každý, koho na to nabáda srdce, nech prinesie dary pre Pána: zlato, striebro a meď,
Ex 25:2 - „Povedz Izraelitom, aby vyberali pre mňa dary. Od každého, kto dá dobrovoľne, vyberte dar pre mňa!

Verš 6
belasý a červený purpur, karmazín, plátno a koziu srsť,
Ex 25:4 - belasý a červený purpur, karmazín, jemné plátno a kozie súkno,

Verš 7
na červeno farbené ovčie kože, tachášové kože a akáciové drevo,
Ex 25:5 - baranie kože, tachášové kože, akáciové drevo,

Verš 8
olej do lámp, látku na olej svätenia a na voňavé kadidlo,
Ex 25:6 - olej do lampy, voňavky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla,

Verš 9
ónyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka!
Ex 25:7 - ónyxové kamene a iné drahokamy na vyloženie efódu a náprsníka.
Ex 28:17 - V štyroch radoch ho vyložíš drahokamami! V prvom rade bude karneol, topás a smaragd,
Ex 28:20 - a vo štvrtom rade: chryzolit, ónyx a beryl. Zasadíš ich v radoch do zlatého pletiva.

Verš 11
stánok, jeho prikrývku a pokrývku, jeho krúžky, dosky, závory, stĺpy a podstavce,
Ex 26:26 - Aj žrde urobíš z akáciového dreva. Päť žrdí pre dosky na jednej strane svätostánku,

Verš 13
stôl, jeho tyče a jeho náradie s predkladnými chlebmi,
Ex 25:23 - Urobíš aj stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lakťa vysoký.
Ex 25:30 - Na stôl budeš stále klásť predo mňa predkladané chleby.

Verš 15
kadidlový oltár a jeho tyče, olej na svätenie a príjemne voňajúce kadidlo, záclonu na vchod do svätyne,
Ex 30:1 - Zhotovíš aj oltár na pálenie kadidla! Urobíš ho z akáciového dreva,
Ex 31:11 - ďalej olej na pomazanie a voňavé kadidlo pre svätyňu. Všetko urobia tak, ako som ti rozkázal.“
Ex 26:36 - Aj na vchod do svätostánku urob oponu, pestrú, z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna!

Verš 16
oltár na zápalné obety a medené mriežky na ňom, jeho tyče a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec,
Ex 27:4 - Potom naň urobíš sieťovité medené mriežky a na mriežkach, na ich štyroch rohoch, upevníš štyri medené krúžky
Ex 30:18 - „Urobíš medenú nádrž s medeným podstavcom na umývanie a postavíš ju medzi stanom zjavenia a oltárom a naleješ do nej vody.

Verš 17
plachty na nádvorie, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu na nádvorie,
Ex 27:9 - Nádvorie svätostánku urobíš takto: Na jeho južnú stranu vyhotovíš plachty z niťového plátna - sto lakťov dĺžky na túto stranu.
Ex 27:16 - Vchod do nádvoria bude mať záclonu širokú dvadsať lakťov z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna s vyšívaním a k tomu štyri stĺpy s ich štyrmi podstavcami.

Verš 18
kolíky na príbytok a kolíky na nádvorie, ako aj ich povrázky,
Ex 27:19 - Všetko náčinie svätostánku, ktoré sa bude používať na jeho úplnú obsluhu, aj všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z medi.

Verš 19
slávnostné rúcha pre službu vo svätyni, posvätné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu.“
Ex 28:1 - Zavolaj k sebe spomedzi Izraelitov svojho brata Árona a jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi: Áron a jeho synovia Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar.
Ex 31:10 - sviatočné a posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu,

Verš 25
Aj všetky zručné ženy priadli ručne a doniesli priadzu na belasý a červený purpur, na karmazín a na niťové plátno.
Prís 31:19 -(Jod)Jej ruky siahajú po praslici, prstami drží vreteno.

Verš 28
ako i voňavé látky a olej do lámp, na olej svätenia a na príjemne voňajúce kadidlo.
Ex 25:6 - olej do lampy, voňavky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla,
Ex 25:6 - olej do lampy, voňavky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla,

Verš 30
Potom Mojžiš hovoril Izraelitom: „Hľaďte, Pán po mene povolal Beseléla, syna Uriho, syna Hurovho, z Júdovho kmeňa,
Ex 31:2 - „Hľaď, ja som po mene povolal Beseléla, syna Uriho, syna Hurovho z Júdovho kmeňa,

Verš 31
a naplnil ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom, vedomosťou a zručnosťou na každú prácu,
Ex 31:3 - a naplnil som ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom a zručnosťou pre každú prácu,

Verš 32
aby vypracoval plány a uskutočnil ich v zlate, striebre a medi,
Ex 31:4 - aby zhotovil plány a aby ich uskutočnil v zlate, v striebre a medi,

Verš 33
aby zručne rezal kamene na osadzovanie, spracúval drevo a konal všetky umelecké práce.
Ex 31:5 - aby brúsil kamene na osadzovanie, vyrezával drevo a vôbec robil všetky práce.

Verš 35
Naplnil ich zmyslom pre umenie, aby vykonali každú prácu: remeselnícku, tkáčsku a umeleckú z belasého a červeného purpuru, z karmazínu i z niťového plátna, akú robí jednoduchý tkáč. Oni sú určení riadiť celú prácu a zhotovovať plány.
Ex 26:1 - Potom urobíš svätostánok z desiatich záclon. Ony budú z niťového plátna, z belasého a červeného purpuru a z karmazínu, urobíš ich s cherubmi, ako robieva umelec!

Ex 35,3 - Porov. s pozn. k 31,12–15.

Ex 35,11 - Porov. 26,1–6. O prikrývkach 26,7–14.

Ex 35,12 - O opone porov. 26,31.36.

Ex 35,13-15 - Porov. 25,23–39.

Ex 35,16-18 - Pozri 27,1–19.

Ex 35,27-29 - Porov. 25,7; 28,9–17.

Ex 35,30-34 - Porov. 31,2–5. Obom umelcom bola daná schopnosť vyúčať iných.