výhody registrácie

Kniha Exodus

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Ex 40, 1-38

1 Potom mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2 V den měsíce prvního, prvního dne téhož měsíce vyzdvihneš příbytek, stánek úmluvy. 3 A postavíš tam truhlu svědectví a zastřeš ji oponou. 4 Vneseš i stůl a zřídíš řád jeho, vneseš také svícen a rozsvítíš lampy jeho. 5 Postavíš též oltář zlatý pro kadění naproti truhle svědectví, a zavěsíš zastření ve dveřích příbytku. 6 Potom postavíš oltář k zápalům přede dveřmi příbytku stánku úmluvy. 7 Postavíš také umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož naleješ vody. 8 Naposledy vyzdvihneš síň vůkol a zavěsíš zastření brány síně. 9 Tedy vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytku a všech věcí, kteréž v něm jsou, a posvětíš ho i všech nádob jeho, a bude svatý. 10 Pomažeš i oltáře zápalu a všech nádob jeho a posvětíš oltáře, a budeť oltář svatý. 11 Pomažeš také umyvadla a podstavku jeho, a posvětíš ho. 12 A přistoupiti kážeš Aronovi i synům jeho ke dveřím stánku svědectví, a umyješ je vodou. 13 A oblečeš Arona v roucha svatá a pomažeš ho a posvětíš ho, aby úřad kněžský konal přede mnou. 14 Synům také jeho přistoupiti kážeš, a zobláčíš je v sukně. 15 A pomažeš jich, tak jako jsi pomazal otce jejich, aby úřad kněžský konali přede mnou, aby jim bylo pomazání jejich toto k kněžství věčnému po rodech jejich. 16 I učinil Mojžíš tak. Všecko, jakž mu rozkázal Hospodin, tak učinil. 17 I stalo se měsíce prvního léta druhého, prvního dne měsíce, že vyzdvižen jest příbytek. 18 Mojžíš tedy vyzdvihl příbytek a podložil podstavky jeho a postavil dsky jeho, a provlékl svlaky jeho, a vyzdvihl sloupy jeho. 19 Potom postavil stánek v příbytku a dal přikrytí stánku svrchu na něj, jakož mu byl přikázal Hospodin. 20 A vzav svědectví, vložil je do truhly, uvlékl také sochory k truhle a dal slitovnici svrchu na truhlu. 21 I vnesl truhlu do příbytku a zavěsil oponu zastření, a zastřel truhlu svědectví, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi. 22 Postavil i stůl v stánku úmluvy k straně příbytku půlnoční, vně před oponou. 23 A zřídil na něm zpořádaní chlebů před Hospodinem, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi. 24 A postavil svícen v stánku úmluvy naproti stolu, v straně příbytku ku poledni. 25 A rozsvítil lampy před Hospodinem, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi. 26 Postavil také oltář zlatý v stánku úmluvy před oponou, 27 A kadil na něm kadidlem vonným, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi. 28 Zavěsil také zastření dveří příbytku. 29 A oltář zápalu postavil ke dveřům příbytku stánku úmluvy, a obětoval na něm oběti zápalné a suché, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi. 30 A postavil umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož nalil vody k umývání. 31 A umýval z něho Mojžíš, Aron a synové jeho ruce své i nohy své. 32 Když vcházeli do stánku úmluvy, a když přistupovali k oltáři, umývali se, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi. 33 Naposledy vyzdvihl síň vůkol příbytku a oltáře, a zavěsil zastření brány síně. A tak dokonal Mojžíš dílo to. 34 Tedy přikryl oblak stánek úmluvy, a sláva Hospodinova naplnila příbytek. 35 A nemohl Mojžíš vjíti do stánku úmluvy; nebo byl nad ním oblak, a sláva Hospodinova naplnila příbytek. 36 Když pak odnášel se oblak s příbytku, brali se synové Izraelští po všech taženích svých. 37 Pakli se neodnášel oblak, nehýbali se až do dne, v němž se zdvihl. 38 A byl oblak Hospodinův nad příbytkem ve dne, a oheň býval v noci na něm, před očima všeho domu Izraelského ve všech taženích jejich.

Ex 40, 1-38

Verš 34
Tedy přikryl oblak stánek úmluvy, a sláva Hospodinova naplnila příbytek.
Nm 9:15 - Toho pak dne, v kterémž vyzdvižen jest příbytek, přikryl oblak příbytek, a stál nad stánkem svědectví; u večer pak bývalo nad příbytkem na pohledění jako oheň až do jitra.
1Kr 8:10 - I stalo se, když vycházeli kněží z svatyně, že oblak naplnil dům Hospodinův,

Verš 4
Vneseš i stůl a zřídíš řád jeho, vneseš také svícen a rozsvítíš lampy jeho.
Ex 26:35 - A postavíš stůl vně před oponou, svícen pak naproti stolu v straně příbytku polední, a stůl dáš na stranu půlnoční.
Ex 27:20 - Ty také přikaž synům Izraelským, ať nanesou oleje olivového čistého, vytlačeného k svícení, aby lampy vždycky rozsvěcovány byly.

Verš 5
Postavíš též oltář zlatý pro kadění naproti truhle svědectví, a zavěsíš zastření ve dveřích příbytku.
Ex 26:36 - A uděláš zastření dveří stánku z postavce modrého a z šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a z bílého hedbáví přesukovaného, dílem vyšívaným.

Verš 38
A byl oblak Hospodinův nad příbytkem ve dne, a oheň býval v noci na něm, před očima všeho domu Izraelského ve všech taženích jejich.
Ex 13:21 - Hospodin pak předcházel je ve dne v sloupu oblakovém, aby je vedl cestou, v noci pak v sloupu ohnivém, aby svítil jim, aby ve dne i v noci jíti mohli.
Nm 14:14 - A řeknou s obyvateli země té: (nebo slyšeli, že jsi ty, ó Hospodine, byl u prostřed lidu tohoto, a že jsi okem v oko spatřován byl, ó Hospodine, a oblak tvůj stál nad nimi, a v sloupě oblakovém předcházel jsi je ve dne, a v sloupě ohnivém v noci),
Dt 1:33 - Kterýž k vyhledání vám místa, na kterémž byste se klásti měli, v noci předcházel vás cestou v ohni, aby vám ukázal cestu, kterouž byste měli jíti, a v oblace ve dne.
Neh 9:19 - Ty však pro svá mnohá slitování neopustil jsi jich na poušti. Sloup oblakový neodcházel od nich ve dne, veda je po cestě, ani sloup ohnivý v noci, osvěcuje je a cestu, po níž jíti měli.
Ž 78:14 - Vedl je ve dne v oblace, a každé noci v jasném ohni.
Ž 105:39 - Roztáhl oblak k zastírání jich, a oheň k osvěcování noci.
1Kor 10:1 - Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, že otcové naši všickni pod oblakem byli, a všickni moře přešli,

Verš 8
Naposledy vyzdvihneš síň vůkol a zavěsíš zastření brány síně.
Ex 27:16 - K bráně pak té síně uděláno bude zastření dvadcíti loktů z postavce modrého a šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a bílého hedbáví soukaného, dílem krumpéřským, sloupové k němu čtyři, a podstavkové jejich čtyři.

Verš 10
Pomažeš i oltáře zápalu a všech nádob jeho a posvětíš oltáře, a budeť oltář svatý.
Ex 29:37 - Za sedm dní očišťování konati budeš na oltáři, a posvětíš ho, a ten oltář bude nejsvětější. Cokoli dotkne se oltáře, posvěceno bude.

Verš 17
I stalo se měsíce prvního léta druhého, prvního dne měsíce, že vyzdvižen jest příbytek.
Nm 7:1 - I stalo se toho dne, když dokonal Mojžíš a vyzdvihl příbytek, a pomazal i posvětil ho se všechněmi nádobami jeho, také oltáře a všeho nádobí jeho pomazal a posvětil,

Verš 21
I vnesl truhlu do příbytku a zavěsil oponu zastření, a zastřel truhlu svědectví, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
Ex 35:12 - Truhlu s sochory jejími, slitovnici a oponu zastření;

Verš 23
A zřídil na něm zpořádaní chlebů před Hospodinem, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi.
Ex 25:30 - A klásti budeš na ten stůl chleby předložení před tvář mou ustavičně.

Ex 40,9-11 - Pomazanie olejom znázorňovalo, že všetky tieto veci sú vyňaté z ľudského používania a že sú určené službe Božej. Pomazanie bolo už prikázané v 30,22 n.

Ex 40,12 - Porov. 29,4–9.

Ex 40,20 - Zákon sú tabule s Desatorom.

Ex 40,34-38 - Oblak je znakom prítomnosti Božej. Poukazuje na to, že Boh prešiel bývať do nového stánku, ako to bol sľúbil (25,8.22; 29,43 n.).