výhody registrácie

1. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Sam 6, 1-21

1 Pánova archa bola v kraji Filištíncov sedem mesiacov. 2 Potom zvolali Filištínci kňazov a veštcov a pýtali sa: „Čo máme robiť s Pánovou archou? Dajte nám vedieť, ako ju máme poslať na jej miesto?“ 3 Oni odpovedali: „Ak odošlete archu Boha Izraelitov, nepošlite ju naprázdno, ale v každom prípade dajte zmierny dar! Vtedy sa uzdravíte a dozviete sa, prečo od vás neodstúpi jeho ruka.“ 4 I spýtali sa: „Aký dar mu máme dať?“ Odpovedali: „Podľa počtu filištínskych kniežat päť zlatých vredov a päť zlatých myší, lebo ste rovnako postihnutí všetci, i vaše kniežatá. 5 Urobte teda podoby svojich vredov a podoby svojich myší, ktoré nivočia krajinu, a vzdajte chválu Bohu Izraelitov, azda sníme svoju ruku z vás, z vášho boha a z vašej krajiny! 6 Prečo si zatvrdzujete srdcia, ako si zatvrdzovali srdcia Egypťania a faraón? Či ich neprepustili? A neodišli, čo ako ich utláčal?! 7 A teraz urobte nový voz a vezmite dve otelené kravy, na ktorých ešte nebolo jarmo. Kravy zapriahnite do voza, ich teľce však odlúčte od nich do maštale. 8 Potom vezmite Pánovu archu, položte ju na voz, zlaté predmety, ktoré mu dávate ako zmierny dar, položte vedľa nej do truhličky a nechajte ju, nech ide! 9 A pozerajte! Ak pôjde smerom k svojim hraniciam do Betsamesu, on dopustil na nás toto veľké nešťastie, ak nie, tak sa presvedčíme, že sa nás nedotkla jeho ruka, stalo sa nám to náhodou.“ 10 Mužovia urobili tak. Vzali dve otelené kravy a zapriahli ich do voza, ich teľce však zadržali v maštali. 11 Pánovu archu položili na voz, aj truhličku so zlatými myšami a podobou svojich vredov. 12 A kravy išli rovnou cestou do Betsamesu, išli tou istou cestou a stále ručali; neodbočili ani napravo, ani naľavo. Filištínske kniežatá išli za nimi až po hranice Betsamesu. 13 Betsamesania práve žali na doline pšenicu. Keď zdvihli oči, zazreli archu a keď ju uvideli, potešili sa. 14 Voz došiel na pole Betsamesana Jozueho a ostal tam stáť. Bol tam veľký kameň. I porúbali drevo voza a kravy obetovali Pánovi ako celopal. 15 Leviti zložili Pánovu archu i truhličku, ktorá bola pri nej a v ktorej boli zlaté predmety, a položili ju na veľký kameň. A obyvatelia Betsamesu prinášali v ten deň celopaly a obetovali obety Pánovi. 16 Keď to filištínske kniežatá videli, vrátili sa v ten deň do Akaronu. 17 Toto sú zlaté vredy, ktoré Filištínci darovali Pánovi ako zmierny dar: za Azot jeden, za Gazu jeden, za Askalon jeden, za Gét jeden, za Akaron jeden. 18 A zlaté myši podľa počtu miest piatich kniežat, od opevnených miest až po neohradené dediny. Veľký kameň, na ktorý položili Pánovu archu, je podnes na poli Betsamesana Jozueho. 19 Pán však potrestal obyvateľov Betsamesu, lebo pozerali do Pánovej archy. Udrel z ľudu sedemdesiat mužov (päťdesiattisíc mužov). Ľud žialil, lebo Pán ťažko potrestal ľud. 20 A obyvatelia Betsamesu hovorili: „Kto obstojí pred Pánom, Bohom, takým svätým! A ku komuže z nás vystúpi?“ 21 Preto poslali poslov k obyvateľom Kirjatiarimu s odkazom: „Filištínci vrátili Pánovu archu, poďte, odneste si ju k vám!“

1Sam 6, 1-21

Verš 6
Prečo si zatvrdzujete srdcia, ako si zatvrdzovali srdcia Egypťania a faraón? Či ich neprepustili? A neodišli, čo ako ich utláčal?!
Ex 12:31 - A ešte v noci dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal: „Vstávajte! Odíďte spomedzi môjho ľudu, ty aj Izraeliti, a choďte slúžiť Pánovi, ako ste si to žiadali!

1Sam 6,4 - Sľubové (votívne) dary často ešte aj dnes mávajú vzťah k chorobe, z ktorej sa darca uzdravil. Preto darovali Filištínci zlaté podoby vredov. Filištínci darovali zlaté myši asi preto, lebo myši rozširujú mor.

1Sam 6,7-9 - Kravy by bez vyššieho zásahu neodišli od svojich teliec.

1Sam 6,9 - Betsames, dnešné Ain šems, bolo levitské mesto na území kmeňa Júdu, neďaleko Akaronu (Joz 15,10; 21,16; 1 Krn 6,44), na 25 km západne od Jeruzalema.

1Sam 6,14 - Celopal je obeta, pri ktorej sa spáli celé obetné zviera.

1Sam 6,17 - Tu vypočítaných 5 miest sú hlavné mestá filištínskych kniežatstiev. Gaza a Askalon boli poblíž brehu Stredozemného mora. O Azote pozri pozn. k 5,1, o Géte 5,8, o Akarone 5,10.

1Sam 6,18 - Je podnes… – rozumej: v dobe vzniku Knihy Samuelovej.

1Sam 6,19 - Umrelo pravdepodobne len 70 mužov. Číslice sú porušené, veď Betsames nemal 50 000 obyvateľov.

1Sam 6,21 - Kirjatiarim stotožňujú s dnešným Kariat el-Enabom. Leží vedľa cesty, ktorá vedie z Jeruzalema do Jopy (Joppe).