výhody registrácie

1. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Sam 13, 1-23

1 Uplynul rok, čo kraľoval Šaul, a keď druhý rok kraľoval nad Izraelom, 2 vybral si tritisíc z Izraelitov: dvetisíc bolo so Šaulom v Machmase a na vrchu Betel a tisíc bolo s Jonatánom v Benjamínovej Gabae. Ostatok ľudu rozpustil, každého do jeho stanu. 3 Jonatán porazil posádku Filištíncov, ktorá bola v Gabae, a Filištínci sa o tom dopočuli. Vtedy dal Šaul trúbiť na trúbu v celej krajine a vyhlásil: „Nech čujú Hebrejci 4 a celý Izrael nech počuje toto: Šaul porazil posádku Filištíncov, ale sa aj stal Filištíncom odporným.“ Nato zvolali ľud k Šaulovi do Galgaly. 5 Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelitom, tridsaťtisíc vozov a šesťtisíc jazdcov, ľudu však bolo počtom ako piesku na morskom brehu. Prišli a utáborili sa v Machmase, východne od Bethavenu. 6 Keď Izraeliti videli, že sú v úzkych, že ľud je ubitý, poschovávali sa (ľudia) do jaskýň, do dier, do skalných trhlín, do jám a do cisterien. 7 Dokonca prešli cez Jordán do Gadovej krajiny a do Galaádu. Šaul však bol ešte v Galgale a celý ľud sa triasol okolo neho. 8 I čakal sedem dní do času, ktorý určil Samuel. Ale Samuel neprichádzal do Galgaly, takže sa ľud od neho rozchodil. 9 Vtedy povedal Šaul: „Doneste mi celopal a pokojné obety!“ A obetoval celopal. 10 Keď dokončil obetovanie celopalu, prišiel Samuel a Šaul mu šiel v ústrety pozdraviť ho. 11 Samuel povedal: „Čo si to urobil?“ Šaul odpovedal: „Lebo som videl, že sa ľud rozchodí odo mňa a ty si neprichádzal na určený čas, Filištínci sa však zhromaždili v Machmase. 12 I myslel som: Teraz zostúpia Filištínci ku mne do Galgaly a Pánovu tvár som neudobril. Nuž osmelil som sa a obetoval som celopal.“ 13 Nato Samuel povedal Šaulovi: „Hlúpo si konal, nezachoval si príkaz Pána, svojho Boha, ktorý ti dal. Teraz by bol Pán na večnosť upevnil tvoje kráľovstvo nad Izraelom. 14 Takto však tvoje kráľovstvo trvať nebude. Pán si vyhľadal muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za knieža nad svojím ľudom, lebo si nezachoval, čo ti prikázal Pán.“ 15 Potom Samuel vstal a odišiel z Galgaly do Benjamínovej Gabay. Ostatok ľudu išiel za Šaulom z Galgaly do Benjamínovej Gabay v ústrety bojujúcemu ľudu. A Šaul spočítal ľud, ktorý sa nachádzal pri ňom, okolo šesťsto mužov. 16 Šaul, jeho syn Jonatán a ľud, ktorý bol s nimi, zdržovali sa v Benjamínovej Gabae, Filištínci táborili v Machmase. 17 Vtedy vyrazili z tábora Filištíncov koristníci v troch oddieloch. Jeden oddiel udrel smerom na Ofru do kraja Šual, 18 jeden oddiel udrel smerom na Bethoron a jeden oddiel udrel smerom k hranici, ktorá hľadí ponad údolie Seboim na rovinu. 19 Kováča však nebolo v celej Izraelskej krajine. Filištínci si totiž povedali: „Aby si Hebrejci neurobili meče alebo kopije.“ 20 Celý Izrael musel chodiť k Filištíncom, keď si niekto chcel naostriť pluh, motyku, sekeru alebo kosu. 21 Pilník slúžil na brúsenie ostria motýk, trojzubých vidiel, sekier a sochorov, 22 takže v deň bitky sa nenašiel meč ani kopija v ruke celého ľudu, ktorý bol so Šaulom a Jonatánom. Našiel sa len u Šaula a jeho syna Jonatána. 23 Posádka Filištíncov vyrazila k machmaskému prechodu.

1Sam 13, 1-23

Verš 19
Kováča však nebolo v celej Izraelskej krajine. Filištínci si totiž povedali: „Aby si Hebrejci neurobili meče alebo kopije.“
Sdc 5:8 - Vyhľadával nových bohov, zápäť v bránach vojna. Nebolo zrieť ani štítu, ani kopije medzi štyridsiatimi tisícmi Izraela.

1Sam 13,2 - Machmas je asi dnešná dedina Muchmas, ktorá leží pri Er-Ráme. – Betel leží severne od mesta Betel (dnes Betín). O Gabae pozri 10,5.

1Sam 13,4 - O Galgale pozri 7,16.

1Sam 13,5 - Bethaven ležal pri Beteli (Joz 7,2; 18,12 n.).

1Sam 13,7 - Čítame podľa LXX, Vulg a aj dnešný hebrejský text píše, že Hebrejci prešli cez Jordán, čo je určite mylné, veď aj tí, čo sa poschovávali, boli Hebrejci. – Čiastka Zajordánska bola pridelená kmeňu Gad. Tento kraj bol južne od rieky Jáboku. Kraj ležiaci severne od tejto rieky volal sa Galaád.

1Sam 13,15 - Samuel asi nešiel do Gabay, ale ako LXX píše: "odišiel svojou cestou". Podávame v tomto verši znenie Vulgáty, ktorá sa skoro zhoduje so LXX. Heb rejský text je neúplný.

1Sam 13,17 - Ofra je dnešné Et-Tajjíbe 7 a 1/2 km severovýchodne od Betela. Krajina Šual, ktorá sa spomína len tu, je neznáma.

1Sam 13,18 - Bethoron, dnes Betúr, ležal západne od Machmasu. Údolie Seboim (Sebóim), ,Údolie hyén' je azda dnešná Wadi Abu Daba, bočné údolie Wadi el-Keltu pri Jerichu (Schulz). – Miesto "smerom k hranici" by bolo vari lepšie čítať so LXX "smerom ku Gabae". Rovinou sa tu rozumie údolie Jordánu.

1Sam 13,21 - Osnova tohto verša je veľmi porušená; a preto neistá.