výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Rim 4, 1-25

1 Čo teda povieme: Čo dosiahol Abrahám, náš praotec podľa tela? 2 Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. 3 Veď čo hovorí Písmo? „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.“ 4 Kto pracuje, nedostáva odmenu z milosti, ale z podlžnosti. 5 Kto však nepracuje, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. 6 Veď aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov: 7 „Blahoslavení tí, ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov. 8 Blahoslavený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta.“ 9 Vzťahuje sa toto blahoslavenstvo len na obrezaných, alebo aj na neobrezaných? Veď hovoríme: „Abrahámovi sa viera počítala za spravodlivosť.“ 10 A ako sa mu počítala? Obrezanému, či neobrezanému? Nie obrezanému, ale neobrezanému. 11 Znak obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný, aby bol otcom všetkých, čo veria ako neobrezaní, aby sa im počítala spravodlivosť, 12 aj otcom obrezaných, ktorí nie sú len obrezaní, ale aj kráčajú v šľapajach viery nášho otca Abraháma, ktorú mal už ako neobrezaný. 13 Veď Abrahám ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie, že budú dedičmi sveta skrze zákon, ale skrze spravodlivosť z viery. 14 Lebo ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, potom je viera zbytočná a prisľúbenie zmarené. 15 Zákon totiž vyvoláva hnev; ale kde niet Zákona, niet ani priestupku. 16 Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo: nielen pre to, čo je zo zákona, ale aj pre to, čo je z Abrahámovej viery - on je otcom nás všetkých, 17 ako je napísané: „Ustanovil som ťa za otca mnohých národov“ - pred Bohom, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet. 18 On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov, podľa slova: „Také bude tvoje potomstvo.“ 19 A neochabol vo viere, ani keď videl, že jeho telo je už odumreté - veď mal skoro sto rokov - a že je odumreté aj Sárino lono. 20 A nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení, ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu, 21 pevne presvedčený, že má moc aj splniť, čo prisľúbil. 22 Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. 23 A nielen kvôli nemu bolo napísané: „Počítalo sa mu to,“ 24 ale aj kvôli nám. Bude sa to počítať aj nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, 25 vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie.

Rim 4, 1-25

Verš 1
Čo teda povieme: Čo dosiahol Abrahám, náš praotec podľa tela?
Iz 51:2 - Pozrite na Abraháma, svojho otca, a na Sáru, ktorá vás zrodila. Veď som ho osamelého povolal, požehnal som ho a zveľadil.

Verš 3
Veď čo hovorí Písmo? „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.“
Gn 15:6 - Abram uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť.
Gal 3:6 - Tak ako Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.
Jak 2:23 - Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: „Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť.“ A bol nazvaný Božím priateľom.

Verš 7
„Blahoslavení tí, ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov.
Ž 32:1 - Dávidova poučná pieseň. Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.

Verš 11
Znak obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný, aby bol otcom všetkých, čo veria ako neobrezaní, aby sa im počítala spravodlivosť,
Gn 17:11 - Obrežete mäso svojej predkožky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami.

Verš 14
Lebo ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, potom je viera zbytočná a prisľúbenie zmarené.
Gal 3:18 - Lebo ak je dedičstvo zo zákona, už nie je z prisľúbenia. Ale Abrahámovi ho Boh daroval skrze prisľúbenie.

Verš 15
Zákon totiž vyvoláva hnev; ale kde niet Zákona, niet ani priestupku.
Jn 15:22 - Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech.
Rim 5:20 - A do toho ešte prišiel zákon, aby sa rozmnožilo previnenie. Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť,
Rim 7:8 - Ale hriech, keď sa mu naskytla príležitosť, skrze prikázanie vzbudil vo mne všetku žiadostivosť; lebo bez zákona bol hriech mŕtvy.
Gal 3:19 - Načo je teda zákon? Bol pridaný pre priestupky, kým nepríde potomstvo, ktorému bolo dané prisľúbenie, a bol vyhlásený skrze anjelov rukou prostredníka.

Verš 16
Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo: nielen pre to, čo je zo zákona, ale aj pre to, čo je z Abrahámovej viery - on je otcom nás všetkých,
Iz 51:2 - Pozrite na Abraháma, svojho otca, a na Sáru, ktorá vás zrodila. Veď som ho osamelého povolal, požehnal som ho a zveľadil.

Verš 17
ako je napísané: „Ustanovil som ťa za otca mnohých národov“ - pred Bohom, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet.
Gn 17:4 - a Boh s ním hovoril: „To som ja, čo mám zmluvu s tebou, že budeš otcom mnohých národov.

Verš 18
On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov, podľa slova: „Také bude tvoje potomstvo.“
Gn 15:5 - Vyviedol ho von a povedal mu: „Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš!“ A uistil ho: „Také bude tvoje potomstvo!“
Heb 11:12 - Preto aj z jedného, a to odumretého, vzišlo ich také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora, a ten sa nedá spočítať.

Verš 20
A nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení, ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu,
Jn 8:56 - Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“
Heb 11:11 - Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie.
Heb 11:18 - a ktorému bolo povedané: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo.“

Verš 21
pevne presvedčený, že má moc aj splniť, čo prisľúbil.
Ž 115:3 - Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel.

Verš 23
A nielen kvôli nemu bolo napísané: „Počítalo sa mu to,“
Rim 15:4 - A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej.

Rim 4,3 - Gn 15, 6.

Rim 4,7-8 - Ž 32, 1–2.

Rim 4,10 - Abrahám bol ospravedlnený vierou, a to ešte prv, ako prijal obriezku.

Rim 4,17 - Gn 17, 5.

Rim 4,18 - Gn 15, 5.

Rim 4,24-25 - Boh v Kristovi vstúpil do dejín sveta. Dejiny spásy vrcholia v Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní. Preto treba veriť v Boha nielen ako stvoriteľa sveta, ale aj ako pôvodcu našej spásy. Dielo vykúpenia sa tu predstavuje z dvoch strán: negatívnej – Kristova smrť, ktorá ničí hriechy –, a pozitívnej – zmŕtvychvstanie, ktoré vykúpeným dáva nový život osláveného Krista.