výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Za 13, 1-9

1 V ten deň bude Dávidovmu domu a obyvateľom Jeruzalema otvorený prameň proti hriechu a poškvrne. 2 A v ten deň - hovorí Pán zástupov, vyhubím z krajiny meno modiel a nebudú viac na ne spomínať. Aj prorokov a ducha nečistoty odstránim z krajiny. 3 A ak bude ešte niekto prorokovať, jeho otec a matka, jeho rodičia, mu povedia: »Neostaneš žiť, pretože si v mene Pána hovoril lož;« a prebodnú ho otec a matka, jeho rodičia, pretože prorokoval. 4 Aj keď budú v ten deň prorokovať, ostanú proroci v hanbe, každý so svojím videním. A aby oklamali, neoblečú si srstený plášť. 5 Každý povie: »Nie som prorok; ja som človek, ktorý obrába zem, lebo si ma od mladi kúpil istý človek.« 6 A keď sa ho spýtajú: »Čo sú to za rany medzi tvojimi rukami?« - odpovie: »Tie mi zasadili v dome mojich milých.« 7 Meč, vzbuď sa proti môjmu pastierovi a proti blízkemu mužovi - hovorí Pán zástupov. Udri pastiera, nech sa stádo rozpŕchne, potom obrátim ruku proti maličkým. 8 V celej krajine - hovorí Pán - dve tretiny z neho zomrú, zahynú, a tretina z neho ostane. 9 Tú tretinu zavediem do ohňa a vytopím ich, ako sa vytápa striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. On bude vzývať moje meno a ja ho vyslyším, poviem: To je môj ľud, a on povie: »Pán je môj Boh.«“

Za 13, 1-9





Verš 9
Tú tretinu zavediem do ohňa a vytopím ich, ako sa vytápa striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. On bude vzývať moje meno a ja ho vyslyším, poviem: To je môj ľud, a on povie: »Pán je môj Boh.«“
1Pt 1:6 - Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky,
Ž 50:15 - A vzývaj ma v čase súženia: ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš.“
Ž 91:15 - Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim.
Ž 144:15 - Blažený ľud, ktorému sa tak vodí; blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.
Jn 20:28 - Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“

Verš 7
Meč, vzbuď sa proti môjmu pastierovi a proti blízkemu mužovi - hovorí Pán zástupov. Udri pastiera, nech sa stádo rozpŕchne, potom obrátim ruku proti maličkým.
Mt 26:31 - Vtedy im Ježiš povedal: „Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: »Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.«
Mk 14:27 - Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci odpadnete, lebo je napísané: »Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.«

Zach 13,1 - Posvätné očisťovania v Starom zákone prevádzali sa kropením vodou (Nm 8,7; 19,9; Ž 51,9). Podobné proroctvá pozri Ez 36,25; Joel 3,18. Predpovedá sa, že po Mesiášovej smrti bude vždy možno obsiahnuť odpustenie hriechov.

Zach 13,2 - Zo súvisu vidno, že môže byť reč len o falošných prorokoch.

Zach 13,3 - Porov. Dt 13,6; 18,20.

Zach 13,4 - Srstený plášť nosili proroci (2 Kr 1,8; Mt 3,4). Falošní proroci mesiášskych čias nebudú ho nosiť, lebo budú chcieť zatajiť svoje bezbožné zamestnanie. Taký prorok radšej povie, že je od mladi otrokom a robí na poli svojho pána.

Zach 13,6 - Proroci modiel si pri obetách spôsobovali rany; porov. 1 Kr 18,28; Jer 16,6; 48,37. Po takýchto, hoci zacelených ranách, bolo poznať falošného proroka. V nových časoch však títo odtaja, ako sa dostali k ranám, a zase si pomôžu lžou. - Podľa iných sa falošní proroci tiež obrátia, priznajú sa, že rany dostali vo svätyniach modiel, ktoré sa v Písme často volajú milovníkmi Izraela; porov. Jer 22,20.22; Ez 16,33.36; Oz 2,4. - Medzi rukami, rozumej na prsiach.

Zach 13,7 - Hoci je pastier Mesiáš Pánovi veľmi blízky, podľahne smrti. Boh potom bude trestať stádo, ľud, ktorý smrť pastiera zavinil. Spasiteľ sa odvoláva na slová tohto verša, keď predpovedá, že sa apoštoli rozpŕchnu pri jeho umučení (Mt 26,31).

Zach 13,8 - Ale rozpŕchne sa aj celý národ, len malá čiastka dosiahne spásy, a to tí, čo vytrvajú v ohni utrpenia. Porov. Iz 6,13; Ex 5,2.