výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Za 13, 1-9

1 В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. 2 И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков инечистого духа удалю с земли. 3 Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему: тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа; и поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать. 4 И будет в тот день, устыдятся такие прорицатели, каждый видения своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себявласяницы, чтобы обманывать. 5 И каждый скажет: я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего. 6 Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня. 7 О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говоритГосподь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на малых. 8 И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. 9 И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: „это Мой народ", и они скажут: „Господь – Бог мой!"

Za 13, 1-9

Verš 9
И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: „это Мой народ", и они скажут: „Господь – Бог мой!"
1Pt 1:6 - О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений,
Ž 50:15 - (49:15) и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня".
Ž 91:15 - (90:15) Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его ипрославлю его,
Ž 144:15 - (143:15) Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.
Jn 20:28 - Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!

Verš 7
О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говоритГосподь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на малых.
Mt 26:31 - Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада;
Mk 14:27 - И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, ирассеются овцы.

Zach 13,1 - Posvätné očisťovania v Starom zákone prevádzali sa kropením vodou (Nm 8,7; 19,9; Ž 51,9). Podobné proroctvá pozri Ez 36,25; Joel 3,18. Predpovedá sa, že po Mesiášovej smrti bude vždy možno obsiahnuť odpustenie hriechov.

Zach 13,2 - Zo súvisu vidno, že môže byť reč len o falošných prorokoch.

Zach 13,3 - Porov. Dt 13,6; 18,20.

Zach 13,4 - Srstený plášť nosili proroci (2 Kr 1,8; Mt 3,4). Falošní proroci mesiášskych čias nebudú ho nosiť, lebo budú chcieť zatajiť svoje bezbožné zamestnanie. Taký prorok radšej povie, že je od mladi otrokom a robí na poli svojho pána.

Zach 13,6 - Proroci modiel si pri obetách spôsobovali rany; porov. 1 Kr 18,28; Jer 16,6; 48,37. Po takýchto, hoci zacelených ranách, bolo poznať falošného proroka. V nových časoch však títo odtaja, ako sa dostali k ranám, a zase si pomôžu lžou. - Podľa iných sa falošní proroci tiež obrátia, priznajú sa, že rany dostali vo svätyniach modiel, ktoré sa v Písme často volajú milovníkmi Izraela; porov. Jer 22,20.22; Ez 16,33.36; Oz 2,4. - Medzi rukami, rozumej na prsiach.

Zach 13,7 - Hoci je pastier Mesiáš Pánovi veľmi blízky, podľahne smrti. Boh potom bude trestať stádo, ľud, ktorý smrť pastiera zavinil. Spasiteľ sa odvoláva na slová tohto verša, keď predpovedá, že sa apoštoli rozpŕchnu pri jeho umučení (Mt 26,31).

Zach 13,8 - Ale rozpŕchne sa aj celý národ, len malá čiastka dosiahne spásy, a to tí, čo vytrvajú v ohni utrpenia. Porov. Iz 6,13; Ex 5,2.