výhody registrácie

Kniha proroka Nahum

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Nah 1, 1-14

1 Výrok nad Ninive. Kniha videnia Nahuma z Elkoša. 2 Pán je žiarlivý a pomstivý Boh, Pán je pomstivý a plný hnevu, Pán sa pomstí na svojich protivníkoch a chová hnev proti svojim nepriateľom. 3 Pán je trpezlivý, no veľmi mocný, Pán nenechá nič bez trestu. Vo víchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom jeho nôh. 4 Keď zahriakne more, urobí ho súšou a všetky rieky vysuší. Uvädá Bášan a Karmel a kvet Libanonu vädne. 5 Vrchy sa trasú pred ním a kopce sa rozutekajú; zem sa dvíha pred jeho tvárou, i svet a všetci jeho obyvatelia. 6 Kto obstojí pred jeho hnevom a kto sa zdvihne pred jeho zápalom? Jeho hnev sa rozteká ako oheň a skaly pred ním praskajú. 7 Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú. 8 V prekypujúcej záplave skoncuje so svojimi protivníkmi, jeho nepriateľov stíha tma. 9 Čo zamýšľate proti Pánovi? On urobí koniec, úzkosť sa nezdvihne po druhý raz. 10 Veď sú posplietaní ako tŕnie a sú ako vínom spití; úplne budú pohltení ako suchá pleva. 11 Z teba vyšiel, čo zamýšľal zlo proti Pánovi, čo plánoval ničomnosť. 12 Toto hovorí Pán: „Čo sú aj bezpeční a hocako početní, aj tak ich skosia a zahynú. Pokoril som ťa, viac ťa nepokorím. 13 Teraz však zlomím jeho jarmo nad tebou a tvoje okovy roztrhám.“ 14 Pán dal rozkaz o tebe: „Z tvojho mena nebude viac semena, z domu tvojho boha vynivočím sochy a liatiny, pripravím ti hrob, lebo si bezcenný.“

Nah 1, 1-14

Verš 2
Pán je žiarlivý a pomstivý Boh, Pán je pomstivý a plný hnevu, Pán sa pomstí na svojich protivníkoch a chová hnev proti svojim nepriateľom.
Ex 20:5 - Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia,

Verš 15
Iz 52:7 - Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“
Rim 10:15 - A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“

Verš 5
Vrchy sa trasú pred ním a kopce sa rozutekajú; zem sa dvíha pred jeho tvárou, i svet a všetci jeho obyvatelia.
Ex 19:18 - Vrch Sinaj bol celkom zahalený v dyme, lebo Pán zostúpil naň v ohni, a dym vystupoval z neho ako z pece. Celý vrch sa hrozne triasol.
Ž 18:7 - V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.
Ž 29:5 - Hlas Pánov láme cédre; aj libanonské cédre láme Pán.
Ž 97:4 - Jeho blesky ožarujú zemekruh: zem to vidí a chveje sa.
Ž 114:4 - vrchy poskakovali ako barance, pahorky ako jahňatá.

Verš 7
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
Joe 3:16 -

Nah 1,1 - O Nahumovi a jeho vlasti pozri úvod k tomuto prorokovi. O Ninive Jon 1,2.

Nah 1,2 - Boh je žiarlivý na modly, nestrpí, aby človek dával modlám úctu, ktorá patrí len jemu; porov. Ex 20,5; 34,14; Dt 4,24; 5,9; tiež Iz 42,8; 48,11. Pomstivosť a hnev u Boha nie je náruživosť. Sväté písmo podobnými ľudskými vlastnosťami zvýrazňuje Božiu spravodlivosť, ktorá nestrpí konečné víťazstvo zla.

Nah 1,4 - O Bášane pozri pozn. k Iz 2,13; o Karmeli Iz 33,9.

Nah 1,8 - "Skoncuje so svojimi protivníkmi" prekladáme na základe LXX. Dnešný hebrejský text a s ním aj Vulg číta: "skoncuje s jej miestom", pričom tieto osnovy myslia bezpochyby, že Boh skoncuje s mestom Ninive.

Nah 1,9 - Zmysel: Netreba si myslieť, že Boh nechá Ninive bez trestu. Tak ho zničí, že druhého zákroku nebude treba. Obyvatelia mesta zhynú, ako hynie v ohni pleva alebo husto pospletané tŕnie. Obrany nebudú schopní ako opilci.

Nah 1,11-14 - V 11. verši hovorí prorok k Ninive, vo veršoch 12–13 k Júdsku a Jeruzalemu a v 14. verši k asýrskemu kráľovi alebo k Asýrom vôbec. V 11. verši myslí prorok azda na Sennacheriba, ktorý chcel obyvateľov Júdska presídliť, porov. Iz 36,17. Asýrom nepomôže ani ich moc, ani ich početnosť, zahynú a Júdsko takto strasie ich jarmo.