výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

2Sam 10, 1-19

1 Potom zomrel kráľ Amončanov a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Hanon. 2 Dávid si povedal: „Preukážem Nachasovmu synovi Hanonovi milosrdenstvo, ako jeho otec preukázal milosrdenstvo mne.“ Preto mu Dávid prostredníctvom svojich sluhov dal vysloviť sústrasť v žiali za otcom. Dávidovi sluhovia prišli do krajiny Amončanov, 3 ale amonské kniežatá vraveli svojmu pánovi Hanonovi: „Nazdávaš sa, že si Dávid chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal tešiteľov? A neposlal Dávid svojich sluhov k tebe, aby preskúmal, prezvedel a rozvrátil mesto?“ 4 Nato Hanon chytil Dávidových sluhov, oholil im pol brady, šaty im do polovice až po rozkrok odstrihol a poslal ich preč. 5 Keď to oznámili Dávidovi, poslal im naproti, lebo mužovia boli veľmi potupení. Kráľ im odkázal: „Ostaňte v Jerichu, kým vám nenarastú brady, potom sa vrátite!“ 6 Keď Amončania videli, že sa Dávidovi zošklivili, poslami dali Amončania najať Aramejčanov z Bet-Rohobu a Aramejčanov zo Soby, dvadsaťtisíc pešiakov, a od kráľa Maáchy (tisíc mužov) a chlapov z Tobu, dvanásťtisíc mužov. 7 Keď sa to Dávid dopočul, poslal Joaba a celé vojsko bojovníkov. 8 Vtedy Amončania vyrazili a usporiadali sa do boja pred bránou. Aramejčania zo Soby a z Rohobu a mužovia z Tobu a Maáchy boli osobitne na poli. 9 Keď Joab videl, že boj je obrátený proti nemu aj spredu, aj odzadu, vybral si z Izraelitov najvyberanejších a postavil ich proti Aramejčanom. 10 Ostatok mužstva odovzdal do rúk svojho brata Abisaja a postavil ho proti Amončanom. 11 A povedal: „Ak budú Aramejčania mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc; a ak budú Amončania mocnejší ako ty, prídem na pomoc ja tebe. 12 Buď udatný! Veď bojujeme za svoj ľud a za mestá svojho Boha! Pán však urobí, čo sa jemu páči.“ 13 Keď sa Joab a mužstvo, ktoré bolo s ním, pustilo do boja proti Aramejčanom, oni pred ním utiekli. 14 Amončania videli, že Aramejčania utiekli, preto ušli pred Abisajom a vtiahli do mesta. Nato Joab upustil od Amončanov a šiel do Jeruzalema. 15 Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, zhromaždili sa 16 a Adadezer poslami nariadil nástup Aramejčanov, ktorí boli za riekou. Tí prišli do Helamu na čele s veliteľom Adadezerovho vojska Sobachom. 17 Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prešiel cez Jordán a prišiel do Helamu. Nato sa Aramejčania postavili proti Dávidovi a bojovali s ním. 18 A Aramejčania utiekli pred Izraelitmi. Dávid zničil Aramejčanom sedemsto vozov a štyridsaťtisíc jazdcov a zrazil aj veliteľa vojska Sobacha, takže na mieste zomrel. 19 Všetci Adadezerovi poddaní králi videli, že ich Izraeliti porazili, preto uzavreli s Izraelitmi mier a boli im poddaní. A Aramejčania sa už báli ísť Amončanom na pomoc.

2Sam 10, 1-19

Verš 1
Potom zomrel kráľ Amončanov a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Hanon.
1Krn 19:1 - Potom zomrel kráľ Amončanov Naás a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn.

2Sam 10,4 - Oholenie brady pokladali za vrcholnú potupu. Preto sa posli ani nemali vrátiť domov, kým im brada nenarástla.

2Sam 10,6 - O Sobe pozri 8,3. Krajiny Bet-Rohob a Maácha boli kdesi pri prameňoch Jordána. Tob bol od nich východne (Sdc 11,5). – Z Maáchy a Tobu spolu najali 12 000 mužov, lebo všetkého najatého vojska bolo 32 000; porov. 1 Krn 19,7.

2Sam 10,16 - Rieka, o ktorej je tu reč, je asi Jordán. Meno mesta Helam Vulg mylne prekladá: "ich vojsko". Helam bol kdesi v Zajordánsku, ale bližšie jeho poloha je neznáma.

2Sam 10,18 - Podľa 1 Krn 19,18 nie jazdcov, ale pešiakov.