výhody registrácie

Kniha proroka Micheáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mi 6, 1-16

1 Počujte, čo hovorí Pán: „Vstaň, súď sa pred vrchmi a kopce nech počujú tvoj hlas!“ 2 Čujte, vrchy, Pánov spor, i pevné základy zeme, lebo Pán má spor so svojím ľudom, s Izraelom sa bude pravotiť. 3 „Ľud môj, čo som ti urobil? A čím som ti bol na ťarchu? Odpovedz mi! 4 Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva som ťa vykúpil a postavil som ti na čelo Mojžiša, Árona a Máriu. 5 Ľud môj, spomeňže si, čo zamýšľal moabský kráľ Balak a čo mu odpovedal Balám, Beorov syn, od Setimu až po Galgalu, aby si poznal láskavé skutky Pánove.“ 6 „S čím mám predstúpiť pred Pána, skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám prísť pred neho s celopalmi? S jednoročnými teliatkami? 7 Či má Pán záľubu v tisícoch baranov, v desaťtisícoch potokov oleja? Či mám dať svojho prvorodeného za svoj hriech, plod svojho lona za zločin svojej duše?“ 8 Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom. 9 Čuj! Pán volá k mestu - a spása tým, čo sa boja tvojho mena! „Počúvajte prút a toho, čo ho ustanovil. 10 Ešte je oheň v dome zločinca: zločinné poklady a mizerná zmenšená efa. 11 Či ospravedlním, keď je váha bezbožná a vo vrecku sú falošné závažia? 12 Jeho boháči sú plní násilia, jeho občania hovoria klamstvo a jazyk v ich ústach je lesť. 13 Nuž aj ja ťa začnem udierať, nivočiť pre tvoje hriechy. 14 Budeš jesť a nenasýtiš sa, vnútro ti ostane prázdne. Čo uchytíš, nezachrániš, a čo zachrániš, odovzdám meču. 15 Budeš siať, ale žať nebudeš, budeš šliapať olivy, no nepomažeš sa olejom, i mušt, no víno piť nebudeš. 16 Zachovával si predpisy Omriho a všetky skutky Achabovho domu, kráčal si podľa jeho rád, aby som z teba púšť urobil a z tvojich obyvateľov výsmech; budeš niesť posmech národov.“

Mi 6, 1-16

Verš 2
Čujte, vrchy, Pánov spor, i pevné základy zeme, lebo Pán má spor so svojím ľudom, s Izraelom sa bude pravotiť.
Oz 4:1 - Čujte slovo Pánovo, synovia Izraela, lebo Pán sa má súdiť s občanmi krajiny; veď niet vernosti, niet milosrdenstva, ani poznania Boha niet v krajine!

Verš 4
Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva som ťa vykúpil a postavil som ti na čelo Mojžiša, Árona a Máriu.
Ex 12:51 - A v ten istý deň Pán vyviedol Izraelitov z egyptskej krajiny v zoradených zástupoch.
Ex 14:30 - Takto Pán v ten deň vyslobodil Izrael z rúk Egypťanov a Izrael videl mŕtvych Egypťanov ležať na morskom pobreží.

Verš 5
Ľud môj, spomeňže si, čo zamýšľal moabský kráľ Balak a čo mu odpovedal Balám, Beorov syn, od Setimu až po Galgalu, aby si poznal láskavé skutky Pánove.“
Nm 22:5 - poslal poslov k Beorovmu synovi Balámovi do Petoru na Eufrate, do krajiny jeho národa, aby ho privolal, a odkázal mu: „Je tu ľud, čo vyšiel z Egypta. Roztiahol sa už po celej krajine a usalašil sa naproti mne.
Nm 23:7 - Tu predniesol svoj oslavný spev a hovoril: Z Aramu ma Balak priviedol, od vrchov východu moabský kráľ: Poď, prekľaj mi Jakuba, poď zlorečiť Izraelovi!
Nm 25:1 - Keď sa Izrael zdržiaval v Setime, oddal sa smilstvu s Moabkami.
Joz 5:1 - Keď sa dopočuli všetci amorejskí králi, ktorí sídlili na druhej strane Jordánu na západe, aj všetci kanaánski králi, ktorí vládli pri Mori, že Pán vysušil pred Izraelovými synmi vody Jordánu, pokým neprešli, srdce im ochablo a všetka ich odvaha proti Izraelitom zmizla.

Verš 8
Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom.
Dt 10:12 - A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou,

Verš 11
Či ospravedlním, keď je váha bezbožná a vo vrecku sú falošné závažia?
Oz 12:7 - Ty sa však vráť k svojmu Bohu, zachovaj lásku a spravodlivosť a ustavične vo svojho Boha dôveruj.

Verš 12
Jeho boháči sú plní násilia, jeho občania hovoria klamstvo a jazyk v ich ústach je lesť.
Jer 9:8 - Či ich nemám za to potrestať? - hovorí Pán. Či sa nemám pomstiť na takomto národe?“

Verš 14
Budeš jesť a nenasýtiš sa, vnútro ti ostane prázdne. Čo uchytíš, nezachrániš, a čo zachrániš, odovzdám meču.
Oz 4:10 - Jesť budú, no nenasýtia sa, smilniť budú, no nerozmnožia sa, lebo nechceli dbať o Pána.

Verš 15
Budeš siať, ale žať nebudeš, budeš šliapať olivy, no nepomažeš sa olejom, i mušt, no víno piť nebudeš.
Dt 28:38 - Veľa semena zaseješ na poli, ale málo budeš žať, lebo všetko zožerú kobylky.
Ag 1:6 - Siali ste veľa, málo ste zvážali; keď ste jedli, nenasýtili ste sa; keď ste pili, nenapojili ste sa; obliekaním ste sa nezohriali a kto robil za mzdu, dával mzdu do deravého vrecka.“

Verš 16
Zachovával si predpisy Omriho a všetky skutky Achabovho domu, kráčal si podľa jeho rád, aby som z teba púšť urobil a z tvojich obyvateľov výsmech; budeš niesť posmech národov.“
1Kr 16:25 - Amri robil, čo sa Pánovi nepáči, ba robil horšie ako všetci, ktorí boli pred ním.
1Kr 16:30 - Amriho syn Achab robil väčšmi, čo sa Pánovi nepáči, ako všetci, ktorí boli pred ním.

Mich 6,1 - O Pánových súdnych sporoch pozri pozn. k Iz 41,1. – Vrchy majú byť svedkami v spore medzi Pánom a Izraelom, lebo boli svedkami nespravodlivosti Izraela a Pánovej dobroty.

Mich 6,3 - Slová tohto verša: "Ľud môj, čo som ti urobil", latinsky: "Popule meus, quid feci tibi", prevzala svätá Cirkev do liturgie Veľkého piatku.

Mich 6,4 - Mária bola sestra Mojžiša a Árona.

Mich 6,5 - Moabský kráľ Balak chcel Izraelitov zahubiť pomocou kliatby Baláma. Božím pôsobením sa však kliatba na ústach Balámových menila na požehnanie; pozri Nm 22 – 24. – Setim bol východne od Jordána; dnes ho hľadajú na rovine Ghôres-Sésabán. – Galgala tu neoznačuje mesto, ale kraj na východnom pobreží Jordána naproti Jerichu.

Mich 6,6 - Na Pánove žaloby sa národ spytuje proroka, ako má udobriť Pána. Bol by ochotný obetovať aj svoje dieťa, vie však, že Boh nechce, aby mu obetovali ľudí.

Mich 6,8 - Verš obsahuje prorokovu odpoveď.

Mich 6,9 - Prút je Boží trest, ktorý dopadne na Jeruzalem.

Mich 6,10 - Nespravodlivosť je oheň, ktorý spáli dom zločinca. O podobných klamstvách porov. Am 8,5 n.

Mich 6,12 - Verš vypočítava zločiny Jeruzalema.

Mich 6,14 - Prorok vynáša súd nad Jeruzalemom. Zasa rozličnými obrazmi naznačuje navštívenia, ktoré čakajú na previnilcov proti zákonu.

Mich 6,16 - Aj tu prorok hovorí obrazne, že neposlušný ľud Jeruzalema bude pokorený. O Omrim pozri 1 Kr 16,25; o Achabovi 1 Kr 16,30.