Hľadaný výraz: Lk 23,50-56, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
50 והנה איש ושמו יוסף והוא מן היעצים איש טוב וצדיק מן הרמתים עיר היהודים׃ 51 אשר לא הסכים לעצתם ולפעלם ומחכה גם הוא למלכות האלהים׃ 52 ויגש אל פילטוס וישאל ממנו את גוית ישוע׃ 53 ויורד אתה ויכרכה בסדינים וישימה בקבר חצוב בסלע אשר עדן לא הושם בו אדם׃ 54 ויום ערב שבת היה והשבת הגיעה׃ 55 ותלכנה אחריו מן הנשים אשר באו אתו מן הגליל ותחזינה את הקבר ואת אשר הושם בו גויתו׃ 56 ואחרי שובן הכינו סמים ומרקחות ובשבת שבתו כפי המצוה׃

1

mail   print   facebook   twitter