výhody registrácie

Ježiš Kristus


JEŽIŠ KRISTUS

 

Ježiš Kristus a jeho najznámejšie výroky. Ježiš Kristus je Boží syn a spolu s Bohom otcom a Duchom Svätým tvoria jednotnú Božskú trojicu. Jeho výroky sú nesmierne dôležité, lebo majú vplyv na náš súčasný, ako aj večný život.

Evanjelium podľa Marka 2,17


Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

Evanjelium podľa Marka 16,15


Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu

Evanjelium podľa Matúša 5,8


Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha

Evanjelium podľa Matúša 5,44-45


Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Evanjelium podľa Matúša 7,12


Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.

Evanjelium podľa Lukáša 8,21


Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.

Evanjelium podľa Lukáša 9,26


Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov.

Evanjelium podľa Lukáša 10,21


Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Evanjelium podľa Lukáša 11,9-10


Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

Evanjelium podľa Lukáša 12,8-9


Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.

Evanjelium podľa Jána 8,7


Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.

Evanjelium podľa Jána 8,31-32


Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.

Evanjelium podľa Jána 14,6


Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Evanjelium podľa Jána 14,9


Kto vidí mňa, vidí Otca.

Evanjelium podľa Marka 12,17


Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.