výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

Rim 7, 1-25

1 Murhe phral, zhanen vunzhe so si te motav tumenge ke zhanen o zakono. O zakono si les putiera pek manush zhi ka traiil. 2 Ke iek zhuvli kai si ansurime, phangli la katar o zakono peske rhomesa zhi kai godi traiil lako rhom; numa te merela lako rhom skepime la anda zakono kai phandelas la lesa. 3 Numa te kerdiola e rhomni avre manusheski, ai lako rhom inker zhuvindo lo, kodo bushol kurvimos; numa te merela lako rhom, skepime la katar o zakono, ai sai kerdiol e rhomni avre manusheski bi te avel kurvia. 4 Sakadia tumenge, murhe phral. Tume san mule le zakonoske kai san andek than chidine ka stato le Kristosko; ai te aven avresko, tume san akana kodoleske kai sas zhuvindime mashkar le mule, saxke te keras lashe dieli le Devleske. 5 Chaches kana traiisarasas pala amaro stato, le chorhe dieli, kai o zakono rimolas, kerdionas ande sa amaro stato, ai angerenas ame kai martia. 6 Numa akana skepime sam katar o zakono, ke muliam kal dieli kai ankerenas ame phangle; akana sai keras buchi le Devleski aver fielo tela putiera le Swuntone Duxoski, ai na mai sar mai anglal telai puiera le zakonoske kai sas ramome. 7 Apo so mothas? Ke o zakono bezex si? Nichi, Vov si! Numa o zakono kerdia ma te zhanav so si o bezex. Ke nas te zhanav ke nai mishto te mangav so si avres, te na phendino mange o zakono, "Te na mangav so si avres." 8 O bezex dabai astardia te kerel ande mande katar o zakono, but dieli chorhe kai keren ma te mangav so si avres. 9 ke bi le zakonosko o bezex nulo lo. Mai anglal bi le zakonosko traiivas; numa kana avilo o zakono, o bezex zhuvindisailo, ai me mulem. 10 O zakono, kai trobulas te ingerel ka traio, ingerdia man kai martia. 11 Ke o bezex dabai astardia, kerdia te shubiv ma le zakonosa, ai kerdia te merav. 12 O zakono Swunto lo, ai vorta, ai lasho. 13 Apo so si lasho kerdilo antunchi martia mange? Nichi, Vov si! Pala bezex si, o baio ke si kadia, kadia vorta sar si o bezex. Lia o lashimos te mudarel ma, ai kadia o bezex kerdilo pala zakono defial nasulimos. 14 Zhanas ke o zakono katar O Del si; Numa me sim stato, bichindo le bezexeske. 15 Ke chi zhanav so kerav; chi kerav so mangav, ai kerav so chi mangav. 16 Kana kerav so chi mangav, ai haliarav kadia ke o zakono lasho lo. 17 Ai akana chi sim me kai kerav kodia, numa o bezex kai si ande mande. 18 Zhanav ke so si lasho nai ande mande, nai ande murho stato. Me mangav, numa nai ma e putiera te kerav o mishtimos. 19 Ke chi kerav o mishtimos kai mangav, numa kerav o nasulimos kai chi mangav. 20 Ai te kerava so chi mangav te kerav, chi sim me kai kerav, kodo si o bezex kai si ande mande. 21 No arakhav ande mande kado zakono, kana mangav te kerav o mishtimos, o nasulimos astardiol mandar. 22 Ke voliv o zakono le Devlesko ande murho ilo. 23 Numa dikhav ande murho stato aver zakono, kai marelpe kodole zakonosa kai murhi goji aliarel ke mishto. Kerel te astardiuav ka zakono le bezexesko kai si ande murho stato. 24 Che chinuime manush sim! Kon skepila ma anda kado stato kai ingerel ma kai martia? 25 O naisimos te avel le Devleske katar O Jesus Kristo amaro Del! Kadia sai kerav buchi le zakonoski kai si le Devlesko murha gojasa, numa murho stato kerel buchi le zakonoske, o zakono le bezexesko.

Rim 7, 1-25

Verš 2
Ke iek zhuvli kai si ansurime, phangli la katar o zakono peske rhomesa zhi kai godi traiil lako rhom; numa te merela lako rhom skepime la anda zakono kai phandelas la lesa.
1Kor 7:39 - E rhomni kai si astarde ka pesko rhom so godi traiila; numa te merela lako rhom, libirila te ansurilpe kasa kana, numa te avel ando anav le Devlesko.
1Kor 7:2 - Numa te na kerdiol kurvimos, te avel swakones leske rhomni, ai swakona rhomni swako rhom.
1Kor 7:10 - Kodola kai si ansurime, phenav lenge, na me, numa O Del, e rhomni te na vulardiol katar pesko rhom.

Verš 3
Numa te kerdiola e rhomni avre manusheski, ai lako rhom inker zhuvindo lo, kodo bushol kurvimos; numa te merela lako rhom, skepime la katar o zakono, ai sai kerdiol e rhomni avre manusheski bi te avel kurvia.
Mt 5:32 - Numa me phenav tumenge, kon godi mekela peska rhomnia, ai te na avela ke kurvisaile, wo kerel la te kerel bezex te mai meritila; ai kudo kai ansurilape zhuviliasa kai aver meklias vi wo kerel bezex."

Verš 4
Sakadia tumenge, murhe phral. Tume san mule le zakonoske kai san andek than chidine ka stato le Kristosko; ai te aven avresko, tume san akana kodoleske kai sas zhuvindime mashkar le mule, saxke te keras lashe dieli le Devleske.
Gal 2:19 - Ai le zakonoske, mulo sim, iek martia kai o zakono andai, saxke me te traiiv le Devleske.
1Pt 4:1 - No akana kai O Kristo chinuisardia ando stato, vi tume trobul te avel tume iek sa kodo gindo, ke o manush kai chinuisardia ando stato o bezex ma nai les chi iek putiera pe leste.

Verš 6
Numa akana skepime sam katar o zakono, ke muliam kal dieli kai ankerenas ame phangle; akana sai keras buchi le Devleski aver fielo tela putiera le Swuntone Duxoski, ai na mai sar mai anglal telai puiera le zakonoske kai sas ramome.
Rim 2:29 - numa o chacho Zhidovo si kodo kai si andral, ai kan si semno ande lesko ilo, iek semno kai avel katar O Swunto Duxo le Devlesko, ai na katar o zakono kai si ramome, o chacho Zhidovo avel lesko barimos na katar le manush, numa katar O Del.
2Kor 3:6 - Ke wo dia ame te avas slugi kadale nevia viastako; nai iek zakono kai si ramome, numa katar O Swunto Duxo: o zakono o ramome mudarel, numa O Swunto Duxo del o traio.

Verš 7
Apo so mothas? Ke o zakono bezex si? Nichi, Vov si! Numa o zakono kerdia ma te zhanav so si o bezex. Ke nas te zhanav ke nai mishto te mangav so si avres, te na phendino mange o zakono, "Te na mangav so si avres."
Rim 3:20 - Ke khonik chi avela arakho vorta angla Del ke kerdia so motholas o zakono; o zakono si ferdi te sikavel le manusheske ke bezexalo lo.
Heb 7:18 - O Del thodia o zakono le Mosesosko rigate, ke le rashai kerde e buchi pala o skepimos, numa akana O Kristo avilo andai aver vitsa sar O Baro Rasha te skepil le manushen.
Ex 20:17 -
Dt 5:21 -

Verš 8
O bezex dabai astardia te kerel ande mande katar o zakono, but dieli chorhe kai keren ma te mangav so si avres.
Jn 15:22 - Te na avilemas ai te na demas lensa duma, nas te aven doshale ke kerde bezexa: numa akana nashtin motson ke nai doshale anda penge bezexa.
Rim 4:15 - Ke o zakono anel e xoli le Devleski; Numa kotse kai nai zakono, nai chi bezexa.
Rim 5:20 - O zakono avilo saxke te kerdion mai but shipki. Numa kotse kai o bezex butilo, o lashimos le Devlesko mai but butilo.
Gal 3:19 - Sostar sas dino o zakono? O zakono sas thodino te sikavel so godi si kai nai e voia le Devleski. O zakono trobulas te ankerel zhi kai avel kodo kai trobulas andai vitsa le Abrahamoski, kodoleske kai sas kerdo o shinaimos. Kodo zakono sas tradino katar le angeluria, numa iek manush sas thodino mashkar O Del ai le manush.

Verš 12
O zakono Swunto lo, ai vorta, ai lasho.
1Tim 1:8 - Ame zhanas ke o zakono lasho lo te las ame pala leste vorta.

Verš 14
Zhanas ke o zakono katar O Del si; Numa me sim stato, bichindo le bezexeske.
Iz 52:3 -

Verš 15
Ke chi zhanav so kerav; chi kerav so mangav, ai kerav so chi mangav.
Gal 5:17 - Ke o stato mangel dieli kai O Swunto Duxo chi mangel, ai O Swunto Duxo mangel dieli kai o stato chi mangel. Won si penge duzhmaia, saxke tume te na keren so tume mangen.

Verš 18
Zhanav ke so si lasho nai ande mande, nai ande murho stato. Me mangav, numa nai ma e putiera te kerav o mishtimos.
Gn 6:5 -
Gn 8:21 -

Verš 22
Ke voliv o zakono le Devlesko ande murho ilo.
Ef 3:16 - Mangav katar O Del te ande pesko barvalimos o luvudime, te del tume te aven zurale la putierasa katar pesko Swunto Duxo ande tumende.

Verš 23
Numa dikhav ande murho stato aver zakono, kai marelpe kodole zakonosa kai murhi goji aliarel ke mishto. Kerel te astardiuav ka zakono le bezexesko kai si ande murho stato.
Gal 5:17 - Ke o stato mangel dieli kai O Swunto Duxo chi mangel, ai O Swunto Duxo mangel dieli kai o stato chi mangel. Won si penge duzhmaia, saxke tume te na keren so tume mangen.

Rim 7,1-4 - Na príklade o manželstve ukazuje, že pokrstení už nie sú podriadení Mojžišovmu zákonu: Keď žene umrie muž, stane sa slobodnou od manželského zväzku a môže sa vydať za iného a žiť preňho. Tak aj pokrstení, ktorí tajomne zomreli v krste s Kristom, stali sa slobodnými od záväzkov predošlého Zákona a majú žiť so vzkrieseným Kristom a preňho.

Rim 7,5 - "Kým sme boli v tele", t. j. v stave starého človeka, zaťaženého prvotným hriechom, čiže telesní. Hriešne vášne vyvolával Zákon v tom zmysle, že svojimi mnohými príkazmi a zákazmi stával sa príležitosťou alebo podnetom na hriech, nakoľko človek skôr sa kloní k zakázaným veciam. "Ovocie smrti", t. j. skutky, za ktoré je odplatou večná smrť.

Rim 7,6 - "Po novom, v Duchu", t. j. v stave milosti Ducha Svätého. "Nie po starom, podľa litery", t. j. v onom starom stave, keď ste boli pod Zákonom.

Rim 7,7 - Porov. Ex 20, 17. Mojžišov zákon sám osebe je dobrý, ale vlastne on priniesol presné poznanie toho, čo je zlé, zakázané, a pritom neposkytoval človeku potrebné milosti. Kde ho nebolo, svedomie človeka bolo slobodnejšie. Napríklad vnútorné hriechy žiadostivosti by sa nebrali tak vážne, keby Božie prikázanie výslovne nehovorilo: "Nepožiadaš!"

Rim 7,8 - Pavol opisuje dramatický vnútorný rozpor, ktorý človek skusuje sám v sebe.

Rim 7,9 - "Ja" je podľa všetkého štylistickou figúrou a znamená: my, ľudia.

Rim 7,13 - Zákon bol daný Bohom pre dobro človeka, a preto je dobrý a svätý. Sám teda priamo nepôsobí duchovnú smrť. Ale robí to v človeku zdedená náklonnosť na hriech. Tá zneužíva dobré prikázanie a privádza na človeka duchovnú smrť. Boh to dopustil, aby ľudia tým túžobnejšie očakávali Vykupiteľa.

Rim 7,14 - Zákon je duchovný pre svoj pôvod, ako aj preto, že chce človeku mravné dobro. "Ja som telesný", t. j. človek, ktorého ešte nepretvorila Kristova milosť.

Rim 7,15 - Človek je následkom dedičného hriechu tragicky rozorvaný, dá sa zvábiť zlej žiadostivosti (= zákon hriechu), ktorá je v nás zakorenená, hoci na druhej strane súhlasí s Božím zákonom a má v ňom zaľúbenie. Je to pravda, ktorú aj pohanský básnik dobre vycítil, keď povedal: "Vidím, čo je dobré, aj to schvaľujem, ale robím predsa to, čo je horšie…" (Ovídius). To, pravda, neznamená, že by sme neboli zodpovední za svoje hriechy. Apoštol tu chce len ukázať, v akom úbohom stave je hriešnik. Ako Pavol hovorí ďalej, kresťan posilňovaný Božou milosťou môže ovládať a premáhať zlú žiadostivosť.

Rim 7,24-25 - Z tohto biedneho stavu vyráža výkrik skoro zúfalý. A potom ako blesk vnáša svetlo do tragédie ľudskej bytosti slovo o Bohu, ktorý skrze Ježiša Krista vykupuje človeka.