výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

Rim 5, 1-21

1 Akana sam vorta angla Del pala pachamos, si ame e pacha le Devlesa katar amaro Del Jesus Kristo. 2 Pala Jesus ai o pachamos kai si ame ande leste, sai pashuas ka lashimos le Devlesko, ai kai akana beshas ande kodia, ai so del ame o raduimos, si ke zhanas ke si ame than pasha barimos le Devlesko. 3 Mai but raduisavas ande amaro chino, ke zhanas ke pala chino sai porme azhukeras. 4 Kana sai azhukeres sai inkerdios kana avel o zumaimos; ai ankeres, porme azhukeres. 5 Ai kodo azhukerimos nai intaino ke O Del shordia peski dragostia ande amare ile le Swuntone Duxosa kai dia ame. 6 Inker kana nas ame zor, O Del mulo le bezexalenge, e vriama kai sas thode katar O Del. 7 Trutno te merelpe ieke manusheske kai si vorta. Amborim sai merel vari kon ieke manusheske kai si lasho. 8 Numa O Del sikadia amenge sode leske drago amen; o Kristo mulo amenge kana inker samas bezexale! 9 Katar leski martia sam akana jinde vorta angla Del; ai pala kodia avasa skepime lestar katar e xoli le Devleski. 10 Ame samas le duzhmaia le Devleske, numa akana kerdia anda amende leske vortacha ke palai martia leske shaveske. Akana mai but kai sam leske vortacha, avasa skepime pala traio lesko shavesko. 11 Ai mai si mai but raduimos ando Del katar amaro Del O Jesus Kristo, kai akana kerdia te avas le vortacha le Devleske. 12 O bezex avilo ande lumia pala iek manush o Adam; ai o bezex andia e martia; ai kadia e martia aresli sa le manushen, ke savorhe kerde bezexa! 13 Mai anglal sar O Del dia o zakono ka Moses o bezex vunzhe sas ande lumia; numa sar nas inker o zakono O Del chi lelas sama le bezexeske. 14 Numa de katar e vriama le Adamoski zhi kai e vriama le Mosesoski e martia sas, vi pel manush kai chi kerenas bezexa sar o Adam kai dia opral pa so phendia leske. 15 Numa e shipka le Adamoski nai iek fialo. Mai bari si e podarka le Devleski, kai del ame ivia. E, chaches si kai but mule palai bezex ieke manusheske, numa o lashimos le Devlesko defial mai barolo, ai e podarka kai dia ivia buten katar iek manush, O Jesus Kristo. 16 Ai e podarka le Devleski nai sar o bezex le ieke manushesko Adam. E kris kai avili pala bezex palai iek kerdia te dosharel, numa e podarka dini ivia pala but shipke si te kerel o skepimos. 17 E martia beshli ke palai shipka ieke manusheski, numa katar iek O Jesus Kristo si ame mai but sa kolola kai len but mishtimos katar O Del, ai podarka leski chachimaski traiina ai avena pala kristo. 18 Sa kadia, e shipka le ieke manusheski o Adam andia o xasarimos sa le manushengo; numa sakadia e buchi kodoleski kai sas vorta O Jesus Kristo skepil sa le manushen katar e kris, ai del le o traio. 19 Sakadia kai chi pachaia o mui kodo iek manush kerdia anda but manush bezexale, ai sakadia pala iek manush kai pachaia o mui, kerela anda but manush te aven vorta angla Del. 20 O zakono avilo saxke te kerdion mai but shipki. Numa kotse kai o bezex butilo, o lashimos le Devlesko mai but butilo. 21 Kadia kai o bezex sas katar e martia, sakadia o lashimos le Devlesko traiil katar o chachimos te ingerel ame ka traio kai chi mai getolpe katar amaro Del O Jesus Kristo.

Rim 5, 1-21

Verš 1
Akana sam vorta angla Del pala pachamos, si ame e pacha le Devlesa katar amaro Del Jesus Kristo.
Iz 32:17 -
Jn 16:33 - Me phendem tumenge kadala dieli, saxke te avel tume e pacha ande mande. Tume avena zumade ande lumia: numa na daran; ke me nirisardem pe lumia!"
Ef 2:13 - Numa akana, astarde le Kristosa, tume kai sanas dur, akana san pasharde katar o rat le Kristosko.

Verš 2
Pala Jesus ai o pachamos kai si ame ande leste, sai pashuas ka lashimos le Devlesko, ai kai akana beshas ande kodia, ai so del ame o raduimos, si ke zhanas ke si ame than pasha barimos le Devlesko.
Jn 10:9 - Me sim o wudar. Kon avela andre mandar, avela skepime; dela andre ai anklela avri, ai arakhela ek kimpo kai si char (arakhel xabe).
Jn 14:6 - O Jesus phendia leske, "Me sim o drom, o chachimos, ai o traio. Khonik nashti avel ka Dat, de ferdi te nakhela mandar.
Ef 2:18 - Katar O Kristo ame savorhe, Zhiduvuria ai Nai Zhiduvuria avas ka Dat pala iek Swunto Duxo.
Ef 3:12 - Le Kristosa andek than ai pala amaro pachamos ande leste, chi mai sam phangle ai sai sikadiuas angla Del sa amare ilesa.
Heb 10:19 - Murhe phral, akana ame zhanas kai zhas andre ando swunto than ke o rat le Jesusosko sas dino.
1Kor 15:1 - Dav tume goji phrale, mangav te phenav tumenge e lashi viasta mai iek data sar phendem tumenge mai anglal, tume lian les, ai cho pachamos zuriarde.
Heb 3:6 - Numa O Kristo, O Shav le Devlesko, si O Baro kai poronchil le Devlesko kher. Ai ame sam le Devlesko kher, te inkeras amaro raduimos ai amaro pachamos zhando gor ando Del. Kadia si amaro azhukerimos.

Verš 3
Mai but raduisavas ande amaro chino, ke zhanas ke pala chino sai porme azhukeras.
Jak 1:3 - ke zhanen, ke te inkerela tumaro pachamos kal zumaimata, antunchi avela e rhavda.

Verš 6
Inker kana nas ame zor, O Del mulo le bezexalenge, e vriama kai sas thode katar O Del.
Ef 2:1 - Mai anglal mule sanas pala tumare dosha ai tumare bezexa.
Flp 2:13 - Ke O Del kerel buchi ande tumende sagda te kerel anda tumende te sai avel tume e voia ai te keren so wo mangel.
Heb 9:15 - O Kristo avilo le nevo kontaktosa, ai le manush sai aven andre te mangen, ai len sa le dieli kai O Del shinadia lenge ai garaven le sa data. Ke O Kristo mulo te skepil len katar e kris le bezexeski kai won kerde kana traiinas tela o phuro zakono.
1Pt 3:18 - Ke O Kristo mulo pala tumende, Wo mulo ferdi iek data pala le bezexa le manushenge, Wo kai sas lasho mulo pala le manush kai sas nasul, saxke te anel tume ka Del, ai mudarde les andek stato manushesko kai sas les, numa O Swunto Duxo zhuvindisardia les.

Verš 8
Numa O Del sikadia amenge sode leske drago amen; o Kristo mulo amenge kana inker samas bezexale!
Heb 9:15 - O Kristo avilo le nevo kontaktosa, ai le manush sai aven andre te mangen, ai len sa le dieli kai O Del shinadia lenge ai garaven le sa data. Ke O Kristo mulo te skepil len katar e kris le bezexeski kai won kerde kana traiinas tela o phuro zakono.
1Pt 3:18 - Ke O Kristo mulo pala tumende, Wo mulo ferdi iek data pala le bezexa le manushenge, Wo kai sas lasho mulo pala le manush kai sas nasul, saxke te anel tume ka Del, ai mudarde les andek stato manushesko kai sas les, numa O Swunto Duxo zhuvindisardia les.

Verš 12
O bezex avilo ande lumia pala iek manush o Adam; ai o bezex andia e martia; ai kadia e martia aresli sa le manushen, ke savorhe kerde bezexa!
Gn 3:6 -
1Kor 15:21 - Ke te avili e martia katar iek manush, vi katar iek manush avilo o zhuvindimos le mulenge.
Gn 2:17 -
Rim 6:23 - Ke e pochin le bezexeski si e martia; numa e podarka le Devleski kai si dini ivia si o traio kai chi mai getolpe le Jesus Kristosa amaro Del.

Verš 20
O zakono avilo saxke te kerdion mai but shipki. Numa kotse kai o bezex butilo, o lashimos le Devlesko mai but butilo.
Jn 15:22 - Te na avilemas ai te na demas lensa duma, nas te aven doshale ke kerde bezexa: numa akana nashtin motson ke nai doshale anda penge bezexa.
Rim 4:15 - Ke o zakono anel e xoli le Devleski; Numa kotse kai nai zakono, nai chi bezexa.
Rim 7:8 - O bezex dabai astardia te kerel ande mande katar o zakono, but dieli chorhe kai keren ma te mangav so si avres.
Gal 3:19 - Sostar sas dino o zakono? O zakono sas thodino te sikavel so godi si kai nai e voia le Devleski. O zakono trobulas te ankerel zhi kai avel kodo kai trobulas andai vitsa le Abrahamoski, kodoleske kai sas kerdo o shinaimos. Kodo zakono sas tradino katar le angeluria, numa iek manush sas thodino mashkar O Del ai le manush.
Lk 7:47 - Anda kodia mothav tuke, lake but bezexa iertimele, ke drago simas lake. Numa kodoles ke kai iertin xantsi, kodo volil xantsi."

Rim 5,1 - Z viery pochádza blažené vedomie človeka, že má odpustené hriechy a že sa na základe milosti stal Božím dieťaťom. V tom je základ pokoja s Bohom.

Rim 5,6-11 - Nádej vykúpeného človeka na dosiahnutie večnej spásy sa neopiera o ľudské skutky, ale o Božiu lásku, ktorá sa prejavila vydaním Krista na smrť a jeho zmŕtvychvstaním i zoslaním Ducha Svätého.

Rim 5,12 - Dokončenie prirovnania je až vo v. 18. Výraz "všetci zhrešili" poukazuje na podiel všetkých ľudí na prvom hriechu Adama. Táto účasť sa volá "dedičný hriech". Hriech oddeľuje človeka od Boha. Toto oddelenie je smrť: duchovná a "večná", ktorej znakom je fyzická smrť.

Rim 5,13 - Smrť panovala nad ľuďmi už vtedy, keď ešte nebolo Mojžišovho zákona (a teda ani hriechu proti tomuto Zákonu), a tak ani zákonného trestu za taký hriech. Z toho plynie, že smrť je následok hriechu prvých rodičov (Gn 2, 17) a ako osudné bremeno a trest zaťažuje všetkých ich potomkov. S Adamom a v Adamovi zhrešilo teda celé ľudské pokolenie. Tým je jasne vyslovená katolícka náuka o dedičnom hriechu, ako ju vymedzil aj Tridentský koncil (ses. 4, kap. 1–6).

Rim 5,15 - "Mnohí" čiže všetci a tých bolo mnoho.

Rim 5,18 - Tu je vlastne dokončenie súvetia začatého vo v. 12. Myšlienka je táto: Veď ako skrze jedného človeka (Adama) vstúpil do tohto sveta (na všetkých ľudí) hriech (dedičný) a skrze hriech smrť (telesná), tak skrze jedného človeka (Ježiša Krista) prišlo na svet ospravedlnenie a skrze ospravedlnenie život večne blažený.

Rim 5,19 - "Mnohí sa stanú spravodlivými" – nielen na poslednom súde, ale už v tomto živote v tej miere, v akej sa znovuzrodia v Kristovi.

Rim 5,20-21 - Pavol v 13. verši hovorí, že hriech bol už pred Zákonom (Mojžišovým). Tu vysvetľuje, čo sa stalo v období Zákona. Hriech neprestal, ale naopak, rozmnožil sa. Človek, ktorý nemá zákon, uvedomuje si menej hriešnosť svojich skutkov, a tak je za ne aj menej zodpovedný. Po Zákone sa ešte viac šírila vláda hriechu. Ale aj toto rozmnoženie sa hriechu premohla hojnosť Božej milosti skrze Ježiša Krista.