výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Rim 5, 1-21

1 Therefore, having been justified by faith, let us be at peace with God, through our Lord Jesus Christ. 2 For through him we also have access by faith to this grace, in which we stand firm, and to glory, in the hope of the glory of the sons of God. 3 And not only that, but we also find glory in tribulation, knowing that tribulation exercises patience, 4 and patience leads to proving, yet truly proving leads to hope, 5 but hope is not unfounded, because the love of God is poured forth in our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. 6 Yet why did Christ, while we were still infirm, at the proper time, suffer death for the impious? 7 Now someone might barely be willing to die for the sake of justice, for example, perhaps someone might dare to die for the sake of a good man. 8 But God demonstrates his love for us in that, while we were yet sinners, at the proper time, 9 Christ died for us. Therefore, having been justified now by his blood, all the more so shall we be saved from wrath through him. 10 For if we were reconciled to God through the death of his Son, while we were still enemies, all the more so, having been reconciled, shall we be saved by his life. 11 And not only that, but we also glory in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. 12 Therefore, just as through one man sin entered into this world, and through sin, death; so also death was transferred to all men, to all who have sinned. 13 For even before the law, sin was in the world, but sin was not imputed while the law did not exist. 14 Yet death reigned from Adam until Moses, even in those who have not sinned, in the likeness of the transgression of Adam, who is a figure of him who was to come. 15 But the gift is not entirely like the offense. For though by the offense of one, many died, yet much more so, by the grace of one man, Jesus Christ, has the grace and gift of God abounded to many. 16 And the sin through one is not entirely like the gift. For certainly, the judgment of one was unto condemnation, but the grace toward many offenses is unto justification. 17 For though, by the one offense, death reigned through one, yet so much more so shall those who receive an abundance of grace, both of the gift and of justice, reign in life through the one Jesus Christ. 18 Therefore, just as through the offense of one, all men fell under condemnation, so also through the justice of one, all men fall under justification unto life. 19 For, just as through the disobedience of one man, many were established as sinners, so also through the obedience of one man, many shall be established as just. 20 Now the law entered in such a way that offenses would abound. But where offenses were abundant, grace was superabundant. 21 So then, just as sin has reigned unto death, so also may grace reign through justice unto eternal life, through Jesus Christ our Lord.

Rim 5, 1-21

Verš 1
Therefore, having been justified by faith, let us be at peace with God, through our Lord Jesus Christ.
Iz 32:17 - And the work of justice will be peace. And the service of justice will be quiet and secure, forever.
Jn 16:33 - These things I have spoken to you, so that you may have peace in me. In the world, you will have difficulties. But have confidence: I have overcome the world.”
Ef 2:13 - But now, in Christ Jesus, you, who were in times past far away, have been brought near by the blood of Christ.

Verš 2
For through him we also have access by faith to this grace, in which we stand firm, and to glory, in the hope of the glory of the sons of God.
Jn 10:9 - I am the door. If anyone has entered through me, he will be saved. And he shall go in and go out, and he shall find pastures.
Jn 14:6 - Jesus said to him: “I am the Way, and the Truth, and the Life. No one comes to the Father, except through me.
Ef 2:18 - For by him, we both have access, in the one Spirit, to the Father.
Ef 3:12 - In him we trust, and so we approach with confidence, through his faith.
Heb 10:19 - And so, brothers, have faith in the entrance into the Holy of Holies by the blood of Christ,
1Kor 15:1 - And so I make known to you, brothers, the Gospel that I preached to you, which you also received, and on which you stand.
Heb 3:6 - Yet truly, Christ is like a Son in his own house. We are that house, if we firmly retain the faithfulness and the glory of hope, even unto the end.

Verš 3
And not only that, but we also find glory in tribulation, knowing that tribulation exercises patience,
Jak 1:3 - knowing that the proving of your faith exercises patience,

Verš 6
Yet why did Christ, while we were still infirm, at the proper time, suffer death for the impious?
Ef 2:1 - And you were once dead in your sins and offenses,
Flp 2:13 - For it is God who works in you, both so as to choose, and so as to act, in accord with his good will.
Heb 9:15 - And thus he is the Mediator of the new testament, so that, by his death, he intercedes for the redemption of those transgressions which were under the former testament, so that those who have been called may receive the promise of an eternal inheritance.
1Pt 3:18 - For Christ also died once for our sins, the Just One on behalf of the unjust, so that he might offer us to God, having died, certainly, in the flesh, but having been enlivened by the Spirit.

Verš 8
But God demonstrates his love for us in that, while we were yet sinners, at the proper time,
Heb 9:15 - And thus he is the Mediator of the new testament, so that, by his death, he intercedes for the redemption of those transgressions which were under the former testament, so that those who have been called may receive the promise of an eternal inheritance.
1Pt 3:18 - For Christ also died once for our sins, the Just One on behalf of the unjust, so that he might offer us to God, having died, certainly, in the flesh, but having been enlivened by the Spirit.

Verš 12
Therefore, just as through one man sin entered into this world, and through sin, death; so also death was transferred to all men, to all who have sinned.
Gn 3:6 - And so the woman saw that the tree was good to eat, and beautiful to the eyes, and delightful to consider. And she took from its fruit, and she ate. And she gave to her husband, who ate.
1Kor 15:21 - For certainly, death came through a man. And so, the resurrection of the dead came through a man
Gn 2:17 - But from the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in whatever day you will eat from it, you will die a death.”
Rim 6:23 - For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Verš 20
Now the law entered in such a way that offenses would abound. But where offenses were abundant, grace was superabundant.
Jn 15:22 - If I had not come and had not spoken to them, they would not have sin. But now they have no excuse for their sin.
Rim 4:15 - For the law works unto wrath. And where there is no law, there is no law-breaking.
Rim 7:8 - But sin, receiving an opportunity through the commandment, wrought in me all manner of coveting. For apart from the law, sin was dead.
Gal 3:19 - Why, then, was there a law? It was established because of transgressions, until the offspring would arrive, to whom he made the promise, ordained by Angels through the hand of a mediator.
Lk 7:47 - Because of this, I tell you: many sins are forgiven her, because she has loved much. But he who is forgiven less, loves less.”

Rim 5,1 - Z viery pochádza blažené vedomie človeka, že má odpustené hriechy a že sa na základe milosti stal Božím dieťaťom. V tom je základ pokoja s Bohom.

Rim 5,6-11 - Nádej vykúpeného človeka na dosiahnutie večnej spásy sa neopiera o ľudské skutky, ale o Božiu lásku, ktorá sa prejavila vydaním Krista na smrť a jeho zmŕtvychvstaním i zoslaním Ducha Svätého.

Rim 5,12 - Dokončenie prirovnania je až vo v. 18. Výraz "všetci zhrešili" poukazuje na podiel všetkých ľudí na prvom hriechu Adama. Táto účasť sa volá "dedičný hriech". Hriech oddeľuje človeka od Boha. Toto oddelenie je smrť: duchovná a "večná", ktorej znakom je fyzická smrť.

Rim 5,13 - Smrť panovala nad ľuďmi už vtedy, keď ešte nebolo Mojžišovho zákona (a teda ani hriechu proti tomuto Zákonu), a tak ani zákonného trestu za taký hriech. Z toho plynie, že smrť je následok hriechu prvých rodičov (Gn 2, 17) a ako osudné bremeno a trest zaťažuje všetkých ich potomkov. S Adamom a v Adamovi zhrešilo teda celé ľudské pokolenie. Tým je jasne vyslovená katolícka náuka o dedičnom hriechu, ako ju vymedzil aj Tridentský koncil (ses. 4, kap. 1–6).

Rim 5,15 - "Mnohí" čiže všetci a tých bolo mnoho.

Rim 5,18 - Tu je vlastne dokončenie súvetia začatého vo v. 12. Myšlienka je táto: Veď ako skrze jedného človeka (Adama) vstúpil do tohto sveta (na všetkých ľudí) hriech (dedičný) a skrze hriech smrť (telesná), tak skrze jedného človeka (Ježiša Krista) prišlo na svet ospravedlnenie a skrze ospravedlnenie život večne blažený.

Rim 5,19 - "Mnohí sa stanú spravodlivými" – nielen na poslednom súde, ale už v tomto živote v tej miere, v akej sa znovuzrodia v Kristovi.

Rim 5,20-21 - Pavol v 13. verši hovorí, že hriech bol už pred Zákonom (Mojžišovým). Tu vysvetľuje, čo sa stalo v období Zákona. Hriech neprestal, ale naopak, rozmnožil sa. Človek, ktorý nemá zákon, uvedomuje si menej hriešnosť svojich skutkov, a tak je za ne aj menej zodpovedný. Po Zákone sa ešte viac šírila vláda hriechu. Ale aj toto rozmnoženie sa hriechu premohla hojnosť Božej milosti skrze Ježiša Krista.