výhody registrácie

Evanjelium podľa Jána

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jn 2, 1-25

1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. 2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ 4 Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ 5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ 6 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. 7 Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. 9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha 10 a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ 11 Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. 12 Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní. 13 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. 14 V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. 15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly 16 a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ 17 Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ 18 Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ 19 Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ 20 Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ 21 Ale on hovoril o chráme svojho tela. 22 Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. 23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. 24 Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého 25 a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človeku. Sám totiž vedel, čo je v človeku.

Jn 2, 1-25

Verš 6
Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery.
Mk 7:3 - Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie.

Verš 14
V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli.
Mt 21:12 - Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice
Mk 11:15 - Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice.
Lk 19:45 - Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov

Verš 17
Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“
Ž 69:10 - Stravuje ma horlivosť za tvoj dom, padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú.

Verš 18
Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“
Mt 12:38 - Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“
Mt 16:1 - Tu prišli k nemu farizeji a saduceji a pokúšali ho. Žiadali ho, aby im ukázal znamenie z neba.
Mk 8:11 - Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.
Lk 11:29 - Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.
Jn 6:30 - Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?

Verš 19
Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“
Mt 26:61 - a hovorili: „Tento povedal: »Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť.«“
Mt 27:40 - a vraveli: „Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!“
Mk 14:58 - „My sme ho počuli hovoriť: »Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dni postavím iný, nie rukou zhotovený.«“
Mk 15:29 - A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasali hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví.

Verš 22
Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
Lk 24:8 - Tu sa rozpamätali na jeho slová,

Verš 25
a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človeku. Sám totiž vedel, čo je v človeku.
1Sam 16:7 - Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“
1Krn 28:9 - Ty však, syn môj, Šalamún, poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a povoľnou dušou! Lebo Pán skúma všetky srdcia a pozná každý výplod mysle. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ale ak ho opustíš, zavrhne ťa naveky!
Ž 7:9 - Pán je sudca národov. Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti a podľa mojej nevinnosti.
Ž 103:14 - Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach.
Jer 11:20 - Ale, Pane zástupov, ty súdiš spravodlivo, ty skúmaš myseľ a srdce, uvidím na nich tvoju pomstu, veď tebe som postúpil svoj spor.
Jer 17:10 - Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.“
Jer 20:12 - Pane zástupov, čo skúmaš spravodlivého, čo prezrieš myseľ a srdce, nechže vidím na nich tvoju pomstu, veď som tebe zveril svoj spor.
Jn 6:64 - Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí.

Jn 2,1 - "Na tretí deň" po stretnutí s Filipom a Natanaelom. - Kána, dnešné Kefr Kenna, je neďaleko Nazareta.

Jn 2,4 - "Čo mňa a teba do toho, žena" - semitské vyjadrenie, dosť časté v Starom zákone a aj v Novom zákone (Mt 8, 29). Používa sa na odmietnutie správnej žiadosti, na splnenie ktorej ešte neprišiel čas. - "Žena" - Ježiš tu chce vyzdvihnúť novú hodnosť Panny Márie v ľudskom pokolení; takisto ju nazve aj v 19, 26, kde sa tento význam vyjasní s odvolaním sa na Gn 3, 15.20: Mária je nová Eva - matka živých. - Ježišova "hodina" je chvíľa, ktorú určuje Otec, hodina jeho oslávenia (porov. 13, 1; 17, 1). Zázrak na príhovor Panny Márie bude zatiaľ jeho symbolickým zvestovaním.

Jn 2,6 - Jedna židovská "miera" mala asi 40 litrov.

Jn 2,12 - Tzv. Ježišovi "bratia" sú celkom iste jeho bratanci, synovia "druhej" Márie a Kleopasa. Pozri poznámku k Mt 12, 46. - Kafarnaum je na západnom brehu Genezaretského jazera, práve v končinách, kde býva najväčšie množstvo rýb.

Jn 2,14-17 - Mt 21, 12-17; Mk 11, 15-17; Lk 19, 45-46.Nevedno, či synoptici hovoria o tej istej udalosti. Niečo podobné sa mohlo stať aj viac ráz. Pán Ježiš bol pokrstený podľa všetkého na začiatku roku 28 po Kr. (január - február); potom strávil 40 dní na púšti a niekoľko týždňov v Galilei. Tak prišla Veľká noc (marec - apríl). Ján tu mohol mať teologický dôvod: Ježiš zjavuje svoju mesiášsku hodnosť.

Jn 2,17 - Ž 69, 10.

Jn 2,21 - Vzkriesený Kristus bude centrom kultu v duchu a pravde.