výhody registrácie

Evanjelium podľa Jána

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Jn 2, 1-25

1 Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; 2 na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3 Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno." 4 Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina." 5 Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí." 6 Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. 7 Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj. 8 Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak. 9 Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha 10 a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli." 11 Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. 12 Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní. 13 Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. 14 V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. 15 Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel 16 a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" 17 Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: 'Horlivost pro tvůj dům mne stráví.' 18 Židé mu řekli: "Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?" 19 Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím." 20 Tu řekli Židé: "Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?" 21 On však mluvil o chrámu svého těla. 22 Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl. 23 Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. 24 Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal; 25 nepotřeboval, aby mu někdo o něm říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku.

Jn 2, 1-25

Verš 6
Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.
Mk 7:3 - (Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce.

Verš 14
V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly.
Mt 21:12 - Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů;
Mk 11:15 - Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů;
Lk 19:45 - Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali,

Verš 17
Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: 'Horlivost pro tvůj dům mne stráví.'
Ž 69:10 - neboť horlivost o tvůj dům mě strávila, tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne.

Verš 18
Židé mu řekli: "Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?"
Mt 12:38 - Tehdy mu na to řekli někteří ze zákoníků a farizeů: "Mistře, chceme od tebe vidět znamení."
Mt 16:1 - Přišli saduceové a farizeové a pokoušeli ho; žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe.
Mk 8:11 - I přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli.
Lk 11:29 - Když se u něho shromažďovaly zástupy, začal mluvit: "Toto pokolení je zlé; žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo.
Jn 6:30 - Řekli mu: "Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš?

Verš 19
Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím."
Mt 26:61 - a vypovídali: "On řekl: Mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět."
Mt 27:40 - a říkali: "Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej znovu postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!"
Mk 14:58 - "Slyšeli jsme ho říkat: Já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný."
Mk 15:29 - Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: "Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit,

Verš 22
Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl.
Lk 24:8 - Tu se rozpomenuly na jeho slova,

Verš 25
nepotřeboval, aby mu někdo o něm říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku.
1Sam 16:7 - Hospodin však Samuelovi řekl: "Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce."
1Krn 28:9 - "Ty pak, můj synu Šalomoune, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a ochotnou myslí. Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. Budeš-li se ho dotazovat, dá se ti najít, jestliže ho opustíš, odvrhne tě navždy.
Ž 7:9 - Sám Hospodin povede při s lidmi. Dopomoz mi, Hospodine, k právu, podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti.
Ž 103:14 - On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.
Jer 11:20 - Hospodine zástupů, soudce spravedlivý, ty zkoumáš ledví i srdce, kéž spatřím tvou pomstu nad nimi. Vždyť tobě jsem předložil svůj spor.
Jer 17:10 - Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků."
Jer 20:12 - Hospodine zástupů, který zkoumáš spravedlivého, ty vidíš do ledví i do srdce, kéž spatřím tvou pomstu nad nimi. Vždyť tobě jsem předložil svůj spor.
Jn 6:64 - Ale někteří z vás nevěří." Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. -

Jn 2,1 - "Na tretí deň" po stretnutí s Filipom a Natanaelom. - Kána, dnešné Kefr Kenna, je neďaleko Nazareta.

Jn 2,4 - "Čo mňa a teba do toho, žena" - semitské vyjadrenie, dosť časté v Starom zákone a aj v Novom zákone (Mt 8, 29). Používa sa na odmietnutie správnej žiadosti, na splnenie ktorej ešte neprišiel čas. - "Žena" - Ježiš tu chce vyzdvihnúť novú hodnosť Panny Márie v ľudskom pokolení; takisto ju nazve aj v 19, 26, kde sa tento význam vyjasní s odvolaním sa na Gn 3, 15.20: Mária je nová Eva - matka živých. - Ježišova "hodina" je chvíľa, ktorú určuje Otec, hodina jeho oslávenia (porov. 13, 1; 17, 1). Zázrak na príhovor Panny Márie bude zatiaľ jeho symbolickým zvestovaním.

Jn 2,6 - Jedna židovská "miera" mala asi 40 litrov.

Jn 2,12 - Tzv. Ježišovi "bratia" sú celkom iste jeho bratanci, synovia "druhej" Márie a Kleopasa. Pozri poznámku k Mt 12, 46. - Kafarnaum je na západnom brehu Genezaretského jazera, práve v končinách, kde býva najväčšie množstvo rýb.

Jn 2,14-17 - Mt 21, 12-17; Mk 11, 15-17; Lk 19, 45-46.Nevedno, či synoptici hovoria o tej istej udalosti. Niečo podobné sa mohlo stať aj viac ráz. Pán Ježiš bol pokrstený podľa všetkého na začiatku roku 28 po Kr. (január - február); potom strávil 40 dní na púšti a niekoľko týždňov v Galilei. Tak prišla Veľká noc (marec - apríl). Ján tu mohol mať teologický dôvod: Ježiš zjavuje svoju mesiášsku hodnosť.

Jn 2,17 - Ž 69, 10.

Jn 2,21 - Vzkriesený Kristus bude centrom kultu v duchu a pravde.