výhody registrácie

Kniha proroka Jeremiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jer 46, 1-28

1 Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi proti národom. 2 O Egypte. Proti vojsku egyptského kráľa, faraóna Nechaa, ktoré bolo pri rieke Eufrat a ktoré porazil babylonský kráľ Nabuchodonozor vo štvrtom roku júdskeho kráľa Joakima, syna Joziášovho. 3 „Chystajte pancier a štít a pochodujte do boja! 4 Kantáre na kone! Sadajte, jazdci, nastúpte v prilbách, ostrite kopije, oblečte pancier! 5 Čože to vidím? Veď zakolísali, ustupujú nazad. Ich siláci sú porazení, utekajú behom a neobrátia sa. Hrôza zôkol-vôkol! - hovorí Pán. 6 Neutečie rýchlobežec, neunikne silák! Na severe, pri brehu rieky Eufrat zaváhali, klesajú. 7 Kto to vystupuje ako Níl, ako rieky mu hučia vody? 8 Egypt vystupuje ako Níl, ako rieky hučia jeho vody a vraví: Vystúpim, zaplavím zem, zničím mesto i jeho občanov. 9 Hor’ sa, paripy! Rúťte sa, vozy! Na pochod, bojovníci! Kuš a Pút, čo nosia štít, a Lýdovia, čo nosia a naťahujú kušu. 10 Nuž ten deň je pre Pána, Jahveho zástupov, dňom pomsty, aby sa vyvŕšil na svojich nepriateľoch. Meč bude hltať a nasýti sa, opojí sa ich krvou. Veď obetu bude mať Pán, Jahve zástupov, v severnej krajine pri rieke Eufrat. 11 Hor’ sa do Galaádu a dones balzam, panna, dcéra Egypta! Nadarmo hromadíš lieky, niet zacelenia pre teba. 12 Národy sa dozvedia tvoju hanbu, tvojím krikom sa preplní zem, veď silák sa potkýna o siláka a padnú naraz obaja.“ 13 Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi o tom, že babylonský kráľ Nabuchodonozor pôjde poraziť egyptskú krajinu. 14 „Ohláste v Egypte, oznámte v Magdole, povedzte v Nofe a Tafnese, povedzte: »Nastupuj, chystaj sa, veď meč hlce okolo teba!« 15 Prečože je zvrhnutý tvoj silák? Neobstál, lebo ho zrútil Pán, 16 zakolísal sa veľmi a padol. Druh hovorí druhovi: Hore! Vráťme sa k svojmu národu, do svojej rodnej krajiny pred pustošiacim mečom. 17 Nazvite faraóna, egyptského kráľa: »Zúrenie, ktoré premeškalo čas.« 18 Ako žijem - hovorí Kráľ, ktorý sa volá Pánom zástupov. Ako Tábor medzi vrchmi a ako Karmel pri mori, príde! 19 Prichystaj si výstroj do zajatia, obyvateľka, dcéra Egypta, lebo Nóf bude pustatinou, vyhorí, nebude mať občanov. 20 Nádhernou jalovicou bol Egypt, prepadol ju ovad zo severu. 21 V jeho strede boli aj žoldnieri ako tučné jalovice, lež aj tí sa obrátili, utiekli zaraz, nezastali, lebo prišiel na nich čas ich biedy, doba ich navštívenia. 22 Čuj, ide ako had; áno, idú v sile, sekerami ho prepadajú ako drevorubači. 23 Stínajú jeho les, hovorí Pán, lebo ním nemožno preniknúť. Veď ich je viac ako kobyliek, nemajú konca-kraja. 24 Potupená je dcéra Egypta, dostala sa do rúk severného národa.“ 25 Pán zástupov, Boh Izraela, hovorí: „Hľa, navštívim Amona z No aj faraóna, (aj Egypt, aj jeho bohov, aj jeho kráľov, aj faraóna), i všetkých, čo sa naň spoliehajú. 26 A vydám ich do ruky tých, čo im striehnu na život, do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora a do ruky jeho služobníkov. Potom však bude zasa obývaný ako za dávnych čias, hovorí Pán. 27 Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub, nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, ja ťa zachránim z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny zajatia; i vráti sa Jakub a odpočinie si, v bezpečí bude, nezastraší ho nik. 28 Ty sa neboj, sluha môj, Jakub, hovorí Pán, veď som s tebou ja; áno, zničím všetky národy, medzi ktoré som ťa roztratil, iba teba nezničím, ale budem ťa karhať spravodlivo a bez trestu ťa nenechám.“

Jer 46, 1-28

Verš 27
Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub, nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, ja ťa zachránim z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny zajatia; i vráti sa Jakub a odpočinie si, v bezpečí bude, nezastraší ho nik.
Iz 41:13 - Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
Iz 43:5 - Neboj sa, veď som s tebou ja, od východu privediem tvoje potomstvo a od západu ťa zhromaždím.
Iz 44:1 - A tak teraz čuj, Jakub, sluha môj, Izrael, ktorého som vyvolil.
Jer 30:10 - Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub, hovorí Pán, nestrachuj sa - Izrael, lebo, hľa, ja ťa zachránim z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny zajatia; i vráti sa Jakub a odpočinie si, v bezpečí bude, nezastraší ho nik.

Verš 9
Hor’ sa, paripy! Rúťte sa, vozy! Na pochod, bojovníci! Kuš a Pút, čo nosia štít, a Lýdovia, čo nosia a naťahujú kušu.
Iz 66:19 - Urobím na nich znamenie a pošlem z nich zachránencov k národom Taršišu, Púlu a Lúdu, ktorí naťahujú kušu, k Tubalu, Javanu, k ďalekým ostrovom, ktoré nepočuli chýr o mne a nevideli moju slávu; i budú ohlasovať medzi národmi moju slávu.

Verš 11
Hor’ sa do Galaádu a dones balzam, panna, dcéra Egypta! Nadarmo hromadíš lieky, niet zacelenia pre teba.
Jer 8:22 - Či nieto balzamu v Galaáde? Či tam nieto lekára? Áno, prečo sa nezacelie rana môjho ľudu?

Verš 4
Kantáre na kone! Sadajte, jazdci, nastúpte v prilbách, ostrite kopije, oblečte pancier!
Jer 51:11 - Ostrite šípy, naplňujte tulce, Pán vzbudil ducha médskeho kráľa, proti Bábelu smeruje jeho plán, chce ho zničiť! Áno, to je pomsta Pánova, pomsta za jeho chrám.

Verš 28
Ty sa neboj, sluha môj, Jakub, hovorí Pán, veď som s tebou ja; áno, zničím všetky národy, medzi ktoré som ťa roztratil, iba teba nezničím, ale budem ťa karhať spravodlivo a bez trestu ťa nenechám.“
Jer 10:24 - Karhaj ma, Pane, ale mierne, nie v svojom hneve, aby si ma nerozdrvil.“
Jer 30:11 - Veď som s tebou ja, hovorí Pán, aby som ťa zachránil. Áno, zničím všetky národy, medzi ktoré som ťa roztrúsil, iba teba nezničím, ale budem ťa karhať spravodlivo a bez trestu ťa nenechám.

Jer 46,1 - O umiestnení a poradí týchto proroctiev v preklade LXX pozri úvod k tomuto prorokovi.

Jer 46,2 - O faraónovi Nechaovi a o bitke pri Karkamiši pozri úvod k nášmu prorokovi; tiež pozn. k 2 Kr 23,29; porov. 2 Krn 35,20.

Jer 46,9 - Kušiti sú Etiópci. O národe menom Pút a o Lýdoch (Lúd) pozri pozn. k Iz 66,18. Nič istého však o týchto národoch nevieme. Pútitov pokladá LXX a Vulg za Líbyjcov. Isté je však, že všetky tieto národy patrili pod nadvládu Egypta, lebo sú vo vojsku Nechaovom.

Jer 46,10 - Porážka pohanského národa opisuje sa ako obeta aj Iz 34,6; porov. Ez 39,17-20; Sof 1,7.

Jer 46,11 - O Galaáde a jeho balzame pozri pozn. k 8,22.

Jer 46,13 - Tento verš je nadpisom novej básne, ktorá má s predošlou len to spoločné, že hovorí tiež o Egypte.

Jer 46,14 - O Magdole pozri pozn. k 44,1. O Nofe (Memfise) pozn. k Iz 19,13, porov. Jer 44,1; o Tafnese pozn. k 2,16; porov. 44,1.

Jer 46,15 - Tie isté hebrejské spoluhlásky číta LXX ináč a prekladá:"Prečo ušiel Apis?Tvoj býk neobstál,lebo zrútil ho Pán."Býka Apisa uctievali v Memfise. – "Silák" v osnove hebr. a Vulg označuje faraóna alebo egyptských bojovníkov vôbec.

Jer 46,16 - O ničiacom meči pozri pozn. k 25,38. – Cudzineckí vojaci z faraónovho vojska by sa chceli z ďalekého a nebezpečného bojiska dostať domov.

Jer 46,17 - Niektorí vidia v tomto symbolickom mene narážku na faraóna Mofru, ktorý obliehanému Jeruzalemu prišiel na pomoc po čase, keď už bolo teda neskoro; porov. 37,5 n. Vec je však veľmi neistá.

Jer 46,20 - Podobný obraz pozri u Iz 7,18.

Jer 46,25 - Mesto No sú Téby, hlavné mesto Patrosu, Horného Egypta. V tomto meste si zvlášť uctievali boha Amona. Nahum (3,8) volá toto mesto No-Amon, Téby Amonove. – Slová, ktoré sme dali do zátvoriek, chýbajú v LXX a sú asi neskorším dodatkom.

Jer 46,26 - Myšlienku o obnove Egypta pozri aj Ez 29,13 n.

Jer 46,27 - Verše sú totožné s 30,10-11. Nevieme, na ktoré miesto patria pôvodne.