výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 1, 1-6

1 (KAT) Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov,

2 (KAT) ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

3 (KAT) Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.

4 (KAT) No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.

5 (KAT) Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.

6 (KAT) Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.


Ž 1, 1-6

Verš 1
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
Ž 26:4 - Nevysedávam s daromníkmi a s pokrytcami sa neschádzam.
Prís 1:10 - Keby ťa, syn môj, navádzali hriešnici, neprivoľ!
Prís 1:15 - Nekráčaj s nimi, syn môj, po ceste, zdrž svoju nohu od ich chodníka!
Prís 4:14 - Nevstupuj na chodník bezbožných a nevykračuj cestou zlostníkov!
1Kor 15:33 - Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
Ef 5:11 - a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte,

Verš 2
ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.
Dt 6:6 - A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci,
Dt 17:19 - Nech ho má pri sebe a nech z neho číta po všetky dni svojho života, aby sa naučil báť sa Pána, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohto zákona a všetky tieto príkazy.
Joz 1:8 - Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.
Ž 119:1 - Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Verš 3
Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.
Jer 17:8 - Je ako strom, zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.

Verš 4
No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.
Jób 21:18 - by ako slama boli vo vetre, ako plevy, čo víchor uchytil?
Ž 35:5 - Nech sú ako prach pred vetrom a nech ich ženie Pánov anjel;
Iz 17:13 - Zástupy burácajú ako burácanie mnohých vôd, ale zahriakne ich a ujdú ďaleko; budú hnané ako pleva vetrom a ako krútňava povíchricou.
Iz 29:5 - Ako drobný prach bude zástup cudzincov, ako miznúca pleva svorka násilníkov. I stane sa zrazu, nečakane:
Oz 13:3 - Preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá mizne zavčasu, ako pleva, ktorá letí z humna, a ako dym z otvoru.

Z 1 - Tento žalm je anonymný. Je v ňom narážka na proroka Jeremiáša (17,5-8) a Ezechiela (47,12). Ako to vystihli sv. Bazil a sv. Hieronym, svojím obsahom je ako stvorený za úvod do celého Žaltára. Ozajstné šťastie človeka spočíva v spojení človeka s Bohom a v zachovávaní Božieho zákona.