Hľadaný výraz: Lv 6,24-30, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
24 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 25 דבר אל אהרן ואל בניו לאמר זאת תורת החטאת במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני יהוה קדש קדשים הוא׃ 26 הכהן המחטא אתה יאכלנה במקום קדש תאכל בחצר אהל מועד׃ 27 כל אשר יגע בבשרה יקדש ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס במקום קדש׃ 28 וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר ואם בכלי נחשת בשלה ומרק ושטף במים׃ 29 כל זכר בכהנים יאכל אתה קדש קדשים הוא׃ 30 וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשרף׃

1

mail   print   facebook   twitter