výhody registrácie

Kniha proroka Barucha

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Bar 5, 1-9

1 Vyzleč, Jeruzalem, rúcho smútku a nešťastia a odej sa ozdobou Božej slávy naveky! 2 Obleč si plášť spravodlivosti Boha, polož si na hlavu mitru slávy Večného! 3 Lebo Boh všetkému, čo je pod nebom, ukáže tvoju žiaru. 4 Boh ti dá meno na večnosť: Pokoj spravodlivosti a Sláva bohabojnosti. 5 Hor’ sa, Jeruzalem, zastaň si vysoko, pohliadni k východu, pozri si deti od západu slnka až na východ, zhromaždené slovom Svätého, tešiace sa, že Boh si na ne spomenul! 6 Odišli od teba peši, vedení nepriateľmi, ale Boh ich k tebe privedie nesených so slávou sťa kráľovské deti. 7 Pretože Boh rozkázal znížiť každý vysoký vrch a večné kopce a vyplniť trhliny na rovnú zem, aby Izrael bezpečne kráčal na Božiu slávu. 8 Aj lesy, aj každý voňavý strom zatieňovali na Boží rozkaz Izrael. 9 Veď Boh privedie Izrael s rozkošou v žiare svojej slávy, s milosrdenstvom a spravodlivosťou, ktorú vlastní. Odpis listu zajatcom, ktorých mal babylonský kráľ Nabuchodonozor odviesť do Babylonu. Poslal ho Jeremiáš, aby im oznámil, čo mu naložil Boh.

Bar 5, 1-9

Bar 5,4 - O podobných menách pozri pozn. k Iz 62,4.

Bar 5,6 - "Kráľovské deti" prekladáme podľa niektorých kódexov LXX a podľa Vulg. Väčšina kódexov LXX číta: "kráľovský trón". Porov. Iz 49,22.