výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 1, 1-25

1 (KAT) Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

2 (KAT) Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov,

3 (KAT) Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama.

4 (KAT) Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona.

5 (KAT) Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho

6 (KAT) a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy.

7 (KAT) Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu,

8 (KAT) Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša.

9 (KAT) Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša.

10 (KAT) Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša,

11 (KAT) Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

12 (KAT) Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela,

13 (KAT) Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora.

14 (KAT) Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda.

15 (KAT) Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba.

16 (KAT) Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

17 (KAT) Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

18 (KAT) S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

19 (KAT) Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

20 (KAT) Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

21 (KAT) Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

22 (KAT) To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:

23 (KAT) „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

24 (KAT) Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

25 (KAT) Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.


Mt 1, 1-25

Verš 1
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
Lk 1:31 - Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.

Verš 2
Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov,
Gn 21:2 - Sára teda počala a porodila Abrahámovi syna vo svojej starobe, a to v čase, ktorý jej predpovedal Boh.
Gn 25:26 - Za ním sa zjavil jeho brat a jeho ruka držala Ezauovu pätu. Preto mu dali meno Jakub. Keď sa mu oni narodili, mal Izák šesťdesiat rokov.
Gn 29:35 - A počala ešte raz a porodila syna a povedala: „Teraz velebím Pána!“ Preto ho nazvala Júda. Potom prestala rodiť.

Verš 3
Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama.
Gn 38:27 - Keď prišiel čas pôrodu, boli dvojčatá v jej živote.
Gn 38:29 - On však ruku stiahol späť a vyšiel jeho brat. Tu povedala ona: „Prečo si urobil pre seba trhlinu?“ A nazvali ho Fáresom.
Rút 4:18 - Toto je Fáresov rodostrom: Fáres bol Ezronovým otcom,
1Krn 2:5 - Fáresovi synovia: Hesron a Hamul.
Rút 4:19 - Ezron bol Aramovým otcom, Aram bol Aminadabovým otcom,
1Krn 2:9 - Hesronovi synovia, ktorí sa mu narodili: Jerameel, Rám a Kalebovci.

Verš 6
a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy.
Rút 4:22 - Obed bol otcom Izaiho a Izai bol Dávidovým otcom.
1Sam 16:1 - Pán povedal Samuelovi: „Dokedy ty budeš žialiť za Šaulom, hoci som ho ja zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom? Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa k Betlehemčanovi Izaimu, lebo som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa.“
1Sam 17:12 - Dávid však bol synom toho Efratejca z júdskeho Betlehema, ktorý sa volal Izai a mal osem synov. V Šaulových dňoch bol už starcom medzi mužmi.
1Krn 2:15 - šiesty Asom a siedmy Dávid.
1Krn 12:18 - Vtedy Amasaia, veliteľa tridsiatky, objal duch: „Tebe, Dávid, a s tebou, syn Izaiho, nech je pokoj! Pokoj s tebou, pokoj s tými, čo ti pomáhajú, lebo ti pomáha tvoj Boh.“ Dávid ich teda prijal a zadelil medzi vodcov koristníkov.

Verš 7
Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu,
1Kr 11:43 - Potom sa Šalamún uložil k svojim otcom a pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Roboam.
1Krn 3:10 - Šalamúnov syn bol Roboam, jeho syn bol Abiáš, jeho syn Asa, jeho syn Jozafat,

Verš 11
Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.
1Krn 3:16 - Joakimov syn bol Jechoniáš, jeho syn Sedekiáš.

Verš 12
Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela,
1Krn 3:17 - Synovia zajatého Jechoniáša: Salatiel,
Ezd 3:2 - Josadakov syn Jozue so svojimi druhmi, kňazmi, a Šealtielov syn Zorobábel so svojimi druhmi sa rozhodli postaviť oltár Bohu Izraela, aby na ňom prinášali celopaly, ako je napísané v zákone Božieho muža Mojžiša.

Verš 18
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Lk 1:27 - k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Lk 1:34 - Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Verš 21
Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
Lk 1:31 - Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.
Sk 4:12 - A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“

Verš 23
„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Iz 7:14 - Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!

Verš 25
Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.
Lk 2:21 - Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Mt 1,1-17 - Lk 3, 23–38.Rodokmeň Ježiša Krista ukazuje, že Pán Ježiš pochádza skutočne z Abrahámových potomkov (Gn 12, 3) a z Dávidovho rodu (2 Sam 7, 12–16) podľa prisľúbení daných Abrahámovi a Dávidovi.

Mt 1,1 - "Syn Dávidov" je obľúbené pomenovanie Mesiáša u prorokov; tento názov používali na označenie Mesiáša aj Židia. "Kristus" je grécke slovo; je to preklad hebrejského slova "Mesiáš", po slovensky "Pomazaný". Pomazaním olejom sa v Starom zákone ustanovovali a uvádzali do úradu králi, kňazi a proroci. Kristus je Kráľ, Veľkňaz a Prorok. Kristus, ako potomok Abrahámov a Dávidov, vystupuje v dejinách ako stredobod všetkého, čo Boh urobil pre spásu ľudského pokolenia. Až po Ježiša trvá príprava na spásu. Ježiš spásu uskutočňuje a s ním prichádza na svet prisľúbené Božie kráľovstvo.

Mt 1,2 - Tento rodokmeň symetricky vyjadruje tri obdobia dejín spásy a dejín vyvoleného národa: od Abraháma po Dávida, od Dávida po babylonské zajatie a od babylonského zajatia po Krista. Každé obdobie je zastúpené symetricky 14 rodmi, hoci ich v skutočnosti bolo oveľa viac. Preto »mal syna« tu nemusí znamenať vždy bezprostredného otca. V rodokmeni sa uvádzajú aj štyri ženy, z toho tri cudzinky, ktoré počali v nezákonitej situácii. Tým sa naznačuje, že Ježiš prišiel spasiť všetkých ľudí, Židov i pohanov.

Mt 1,11 - Odvádzanie Židov do babylonského zajatia sa začalo za Joakima (roku 605 pred Kristom) a bolo dokončené roku 587.

Mt 1,16 - Jozef sa nazýva manželom Márie, lebo podľa Božej vôle uzavrel s ňou manželský zväzok. Pravda, v manželstve zachovávali obaja ustavičné panenstvo, žili ako brat a sestra. Pretože medzi Jozefom a Máriou bolo uzavreté riadne manželstvo, Ježiš patril manželským právom nielen Panne Márii, ale aj Jozefovi. A to je dôvod, prečo rodokmeň, ktorý je vlastne Jozefovým rodokmeňom, mohol byť označený ako rodokmeň Ježiša Krista.

Mt 1,18 - Zasnúbenie u Židov bolo už pravým manželstvom. Len ešte "spolu nebývali" a až asi po roku manžel – snúbenec "prijal manželku" do svojho domu.

Mt 1,19 - Manžel u Židov mohol manželku prepustiť, ale musel jej dať priepustný list, v ktorom bola uvedená aj príčina prepustenia. Jozef nepomýšľal na takéto úradné prepustenie. Bol presvedčený o Máriinej nevinnosti, len nechápal toto tajomstvo.

Mt 1,23 - Iz 7, 14.

Mt 1,25 - Duch Svätý poučil Jozefa, že Mária sa v panenstve stala matkou Božieho Syna; preto neporušil jej panenstvo ani pred narodením ani po narodení Božieho Syna. To je učenie viery, o ktorom nemožno pochybovať. Výraz "ale nepoznal ju, kým neporodila syna," je hebraizmus a doslovný preklad latinského textu, ktorý podľa zmyslu treba chápať: A bez toho, že by s ňou nažíval, porodila syna. Ostatné časti evanjelia, ako aj tradícia Cirkvi predpokladajú ustavičné panenstvo Panny Márie. Hebraizmus »kým (až) neporodila« bol zaužívaný výraz východného človeka; vidno to aj z 2 Sam 6, 23: "Saulovej dcére Michol sa nenarodil syn až do dňa jej smrti." Spojka "až" ("kým") tu nepoukazuje na to, čo bude, ale na fakt, ktorý sa stal, alebo nestal.