výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Est 11, 1-12

1 V štvrtom roku kraľovania Ptolomeja a Kleopatry Dozitej, ktorý sa vydával za kňaza a muža z pokolenia Léviho, a jeho syn Ptolomej priniesli tento list Purim, ktorý podľa ich tvrdenia preložil Ptolomejov syn Lyzimach v Jeruzaleme. (Tento odsek bol na čele [spisu] podľa všeobecného vydania. Niet ho však ani v hebrejskom, ani u iného prekladateľa.) 2 V druhom roku kraľovania veľkokráľa Artaxerxa, v prvý deň mesiaca nisan mal Mardochej, syn Jaira, syna Kisovho syna Semeja z Benjamínovho pokolenia, sen. 3 Bol to Žid, ktorý býval v meste Súzy, vznešený muž a na kráľovskom dvore bol medzi prvými. 4 Patril do počtu tých zajatcov, ktorých spolu s júdskym kráľom Jechoniášom odviedol z Jeruzalema babylonský kráľ Nabuchodonozor. 5 A mal takýto sen: Bolo počuť hlasy, hrmot, hromobitie, (rachot) zemetrasenia a zmätok na (celej) zemi. 6 A hľa, (ukázali) sa dva veľké draky, pripravené bojovať proti sebe. 7 Na ich vresk nastala vzbura medzi všetkými národmi a bojovali proti národu spravodlivých. 8 Bol to deň tmy a nebezpečenstva, súženia a úzkosti a na zemi nastal hrozný strach. 9 V národe spravodlivých nastal zmätok z obavy pred nebezpečenstvom a pripravovali sa na smrť. 10 Volali k Bohu a ako kričali, malý prameň sa rozrástol na mohutnú rieku, ktorá sa rozvodnila pre množstvo vôd. 11 Vzišlo svetlo a slnko a upokoreným sa dostalo povýšenia, takže pohltili v hodnosti postavených. 12 Keď to Mardochej (vo sne) videl, vstal zo svojho lôžka a rozmýšľal, čo mu chce Boh oznámiť. Ustavične v duchu na to myslel a rád by sa bol dozvedel, aký význam má jeho sen.

Est 11, 1-12

Est 11,1 - "List Purim" je asi najstarší názov Knihy Ester. Menuje sa "listom", lebo jej prameňom je "list", t. j. spis Mardochejov (9,20 a 9,29). Egyptskí Židia nevedeli hebrejsky, a preto potrebovali grécky preklad tejto knihy. To sa stalo asi r. 178 pr. Kr.

Est 11,2-12 - Táto stať stojí v gréckej Biblii na čele Knihy, lebo tvorí jej začiatok.