Hľadaný výraz: psalms 136, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Haleluja! Oslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky! 2 Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá navěky! 3 Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá navěky! 4 On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky! 5 On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky! 6 On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá navěky! 7 On veliká světla učinil, - jeho láska trvá navěky! 8 Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky! 9 Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky! 10 On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá navěky! 11 Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! 12 V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky! 13 On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky! 14 A jeho středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěky! 15 Faraona s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky! 16 On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! 17 On porazil krále veliké - jeho láska trvá navěky! 18 A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá navěky! 19 Emorejského krále Sichona- jeho láska trvá navěky! 20 I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá navěky! 21 A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska trvá navěky! 22 Dědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho láska trvá navěky! 23 On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá navěky! 24 Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky! 25 On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá navěky! 26 Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky!

1

mail   print   facebook   twitter