Hľadaný výraz: proverbs 13, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 Múdry syn prijíma kázeň otcovu, ale posmievač nepočúva žehrania. 2 Z ovocia svojich úst bude každý jesť dobré; ale duša tých, ktorí robia neverne, sa najie ukrutnosti. 3 Ten, kto strežie svoje ústa, ostríha svoju dušu; kto príliš roztvára svoje rty, na toho prijde zkaza. 4 Žiada si a nemá duša leňocha, a duša usilovných sa vytučí. 5 Spravedlivý nenávidí lživého slova, ale bezbožník sa zosmradí a bude sa hanbiť, až zrumenie. 6 Spravedlivosť strežie toho, ktorého cesta je bez úhony; ale bezbožnosť vyvráti toho, kto pácha hriech. 7 Niekto sa robí bohatým a nemá ničoho; a zase niekto sa robí chudobným, a má mnoho majetku. 8 Výplatou duše človeka je jeho bohatstvo; ale chudobný nečuje žehrania. 9 Svetlo spravedlivých svieti vesele, ale svieca bezbožných zhasne. 10 Len pýchou pôsobí človek svár; ale u tých, ktorí sa radia, je múdrosť. 11 Majetok, hriešne nadobudnutý, sa bude umenšovať; ale ten, kto sbiera rukou, rozmnoží. 12 Očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srdce chorým; ale splnená žiadosť je stromom života. 13 Ten, kto pohŕda slovom Božím, škodí sám sebe; ale tomu, kto sa bojí prikázania, bude odplatené. 14 Naučenie múdreho je prameňom života, vyhnúť sa osídlam smrti. 15 Dobrý rozum dodáva miloty; a cesta tých, ktorí robia neverne, je tvrdá. 16 Každý opatrný robí umne; ale blázon rozprestiera bláznovstvo. 17 Bezbožný posol padne do zlého, ale verný zvest je lekárstvom. 18 Chudoba a hanba stihne toho, kto opúšťa kázeň; ale ten, kto zachováva pokarhanie, bude ctený. 19 Splnená túžba je sladká duši; ale bláznom je ohavnosťou odstúpiť od zlého. 20 Ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry; ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí. 21 Hriešnikov bude prenasledovať zlé; ale spravedlivým odplatí Bôh dobrým. 22 Dobrý zanecháva dedičstvo až synom synov, a majetok toho, kto hreší, je zachovaný spravedlivému. 23 Mnoho pokrmu je na čerstvo zoranej roli chudobných, a niekto hynie pre neporiadok. 24 Ten, kto zdržuje svoj prút, nenávidí svojho syna; ale ten, kto ho miluje, kázni ho zavčasu. 25 Spravedlivý jie do sýtosti svojej duše; ale život bezbožníkov trpí nedostatkom.

1

mail   print   facebook   twitter