Hľadaný výraz: numbers 10, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Urob si dve strieborné trúby. Zhotov ich z tepaného striebra. Budeš nimi zvolávať pospolitosť a dávať povel, aby sa tábory pripravili na odchod. 3 Keď na nich zatrúbia, zhromaždí sa celá pospolitosť pri vchode stanu stretávania. 4 Ak zatrúbia len na jednej, zhromaždia sa k tebe len kniežatá, náčelníci tisícov Izraela. 5 Pri zatrúbení na poplach vydajú sa na cestu tábory rozložené na východnej strane. 6 Keď budete trúbiť na poplach druhý raz, vydajú sa na cestu tábory rozložené na južnej strane. Na poplach sa bude trúbiť pred nástupom na cestu. 7 Keď však budete zvolávať zhromaždenie, zatrúbte, ale nie na poplach. 8 Na trúbach budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. To vám bude trvalo platným ustanovením pre vaše pokolenia. 9 Keď už budete vo svojej krajine a vytiahnete do boja proti nepriateľovi, ktorý vás bude utláčať, zatrúbite na týchto trúbach na poplach. Vtedy si Hospodin, váš Boh, spomenie na vás a budete zachránení pred nepriateľmi. 10 Na trúbach budete trúbiť aj v dňoch radosti, na ustanovené slávnosti, na začiatku mesiacov pri spaľovaných obetách i pri obetách spoločenstva. Tie vás pripomenú vášmu Bohu. Ja som Hospodin, váš Boh. 11 V druhom roku v druhom mesiaci dvadsiateho dňa sa zdvihol oblak sponad stanu svedectva. 12 Vtedy Izraeliti odišli zo Sinajskej púšte a pokračovali v ceste s niekoľkými zastávkami, kým sa oblak nezastavil na púšti Páran. 13 Tak sa prvýkrát pohli na Hospodinov pokyn, ktorý dostali prostredníctvom Mojžiša. 14 Ako prvá sa pohla zástava tábora Júdovho kmeňa podľa oddielov. Vojsku velil Nachšón, syn Ammínadaba. 15 Oddielu Jissákarovho kmeňa velil Netaneel, syn Cúara. 16 Oddielu Zebúlunovho kmeňa velil Elíab, syn Chelóna. 17 Keď rozobrali príbytok, nastúpili Geršónovci a Meráriovci, ktorí niesli príbytok. 18 Potom sa pohla zástava Rúbenovho tábora podľa oddielov. Zástupom velil Elicúr, syn Šedeúra. 19 Oddielu Šimeónovho kmeňa velil Šelumíel, syn Cúrišaddaja. 20 Oddielu Gádovho kmeňa velil Eljásaf, syn Deúela. 21 Potom sa pohli Kehátovci, ktorí nosili svätyňu. Kým ostatní prišli, oni postavili príbytok. 22 Potom sa pohla zástava tábora Efrajimovho kmeňa podľa oddielov. Zástupom velil Elíšama, syn Ammíhuda. 23 Oddielu Menaššeovho kmeňa velil Gamlíel, syn Pedácura. 24 Oddielu Benjamínovho kmeňa velil Abídan, syn Gideóniho. 25 Napokon sa pohla zástava tábora Dánovcov podľa oddielov, ktorý uzatváral všetky tábory. Jeho vojsku velil Achíezer, syn Ammíšaddaja. 26 Oddielu Ašérovho kmeňa velil Pagíel, syn Okrána. 27 Oddielu Naftáliovho kmeňa velil Achíra, syn Énana. 28 Takéto bolo poradie Izraelitov, keď sa vydávali na pochod podľa oddielov. Tak postupovali. 29 Mojžiš povedal svojmu švagrovi Chóbabovi, synovi Midjánčana Reúela: Vyberáme sa na miesto, o ktorom Hospodin povedal: Dám vám ho. Poď s nami, preukážeme ti dobrodenie. Veď Hospodin prisľúbil Izraelitom len dobro. 30 On mu však odpovedal: Nepôjdem. Chcem ísť do svojej krajiny a k svojmu príbuzenstvu. 31 Mojžiš mu povedal: Neopúšťaj nás, prosím. Ty predsa vieš, kde by sme sa mohli na púšti utáboriť. Budeš nám sprievodcom. 32 Keď pôjdeš s nami, potom sa rozdelíme s tebou o všetky dobrodenia, ktoré nám dá Hospodin. 33 Od Hospodinovho vrchu sa vydali na cestu troch dní a tri dni šla pred nimi aj archa Hospodinovej zmluvy, aby im vyhliadla miesto odpočinku. 34 Odvtedy, čo sa z tábora pohli, Hospodinov oblak bol vo dne nad nimi. 35 Keď sa mala archa pohnúť, Mojžiš hovorieval: Povstaň, Hospodin, nech sa rozpŕchnu tvoji nepriatelia, nech pred tebou zutekajú tí, čo ťa nenávidia. 36 Keď sa archa zastavila na odpočinok, hovoril: Vráť sa, Hospodin, k desaťtisícom tisícov Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter