Hľadaný výraz: leviticus 26, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Vo svojej krajine si nerobte bôžikov ani vyrezávanú podobu, nestavajte posvätný stĺp, nestavajte ani tesaný kameň, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hospodin, som váš Boh. 2 Zachovávajte moje sobotné dni odpočinku a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin. 3 Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a zachovávať moje príkazy a ak ich budete aj plniť, 4 v príhodnom čase vám zošlem dážď, zem vydá svoju úrodu a stromy na poli prinesú svoje ovocie. 5 Mlatba sa u vás predĺži do vinobrania a oberačka hrozna potrvá do sejby. Chleba sa najete dosýta a vo svojej krajine budete bývať bezpečne. 6 Krajine darujem pokoj. Keď budete odpočívať, nikto vás nevystraší. Škodlivú zver vyženiem z krajiny a meč cez ňu neprejde. 7 Budete prenasledovať svojich nepriateľov tak, že podľahnú vášmu meču. 8 Piati z vás zaženú na útek sto mužov, sto vašich bude prenasledovať desaťtisíc. Tak vaši nepriatelia podľahnú vášmu meču. 9 Obrátim sa k vám, budete plodní, rozmnožím vás a upevním s vami zmluvu. 10 Budete jedávať z úrody predchádzajúceho roka a starú budete musieť odpratať pred novou. 11 Postavím si príbytok medzi vami a nezošklivíte sa mi. 12 Budem chodiť medzi vami, budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. 13 Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby ste im už neboli otrokmi. Odvtedy, čo som polámal vaše ťažké jarmo, môžete chodiť vzpriamene. 14 Ak ma nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto príkazy, 15 ak zavrhnete moje ustanovenia a sprotivíte si moje právne predpisy, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a porušíte moju zmluvu, 16 potom vám urobím toto: Zošlem na vás hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyčerpáva zrak a stravuje život. Márne budete siať obilie, pojedia ho vaši nepriatelia. 17 Obrátim sa proti vám a vaši nepriatelia vás porazia; budú vás utláčať tí, čo vás nenávidia; budete utekať, aj keď vás nikto nebude prenasledovať. 18 Ak ma ani potom nebudete poslúchať, sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. 19 Zlomím vašu vzdorovitú pýchu, takže nebo nad vami bude ako železo a vaša krajina ako bronz. 20 Vaša sila vyjde nazmar, vaša krajina nevydá úrodu a stromy v krajine neprinesú ovocie. 21 Ak mi aj potom budete vzdorovať a nebudete chcieť poslúchať, pridám sedemnásobný trest za vaše hriechy. 22 Pošlem na vás divú zver, tá vás pripraví o deti, vykynoží vám príbytok, ubudne vás a vaše cesty spustnú. 23 Ak vás však ani toto nepoučí a naďalej mi budete odporovať, 24 aj ja vám budem odporovať a budem vás sedemnásobne trestať za vaše hriechy. 25 Dopustím na vás meč, ktorý sa na vás vypomstí za porušenie zmluvy. Keď sa zhromaždíte do svojich miest, zošlem medzi vás mor a vydám vás do rúk nepriateľov. 26 Pripravím vás o zásobu chleba, takže desať žien bude piecť chlieb v jednej peci a chlieb vám budú odvažovať na prídel. Budete jesť, ale nenasýtite sa. 27 Ak ma ani potom neposlúchnete a naďalej mi budete odporovať, 28 aj ja vám budem odporovať svojím hnevom a sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. 29 Budete jesť mäso svojich synov i svojich dcér. 30 Spustoším vaše výšiny, zničím vaše kadidlové oltáre a vaše mŕtvoly priložím k zdochlinám vašich modiel a zošklivíte sa mi. 31 Vaše mestá zmením na rozvaliny a spustoším vaše svätyne. Nechcem voňať vaše obety príjemnej vône. 32 Sám spustoším krajinu tak, že sa zhrozia vaši nepriatelia, ktorí v nej bývajú. 33 Rozptýlim vás medzi národy a budem vás prenasledovať, vytasím meč, takže vaša krajina spustne a mestá budú rumoviskom. 34 Počas spustnutia, kým vy budete v krajine svojich nepriateľov, si vaša krajina vynahradí svoje sobotné dni odpočinku. 35 Po celý čas spustnutia bude odpočívať, pretože nemohla odpočívať počas vašich dní sobotného odpočinku, keď ste v nej bývali. 36 Srdcia tých, čo z vás zostanú v krajine svojich nepriateľov, prestraším tak, že ich bude prenasledovať aj šuchot odvievaného lístia. Budú utekať ako pred mečom a budú padať, aj keď ich nikto nebude prenasledovať. 37 Budú sa potkýnať jeden o druhého ako pred mečom, aj keď ich nikto nebude prenasledovať. Neobstojíte pred svojimi nepriateľmi. 38 Zahyniete medzi národmi a krajina vašich nepriateľov vás pohltí. 39 Tí, čo z vás zostanú, zaniknú pre svoju neprávosť v krajinách svojich nepriateľov a zaniknú aj pre neprávosti svojich otcov. 40 Potom budú vyznávať svoju vinu, ako aj vinu svojich otcov, vierolomnosť, ktorej sa dopustili voči mne, i to, že mi odporovali. 41 Aj ja im budem odporovať a uvediem ich do krajiny ich nepriateľov. Ich neobrezané srdce sa musí pokoriť a musia si odpykať svoju vinu. 42 Potom uplatním svoju zmluvu s Jákobom i zmluvu s Izákom, spomeniem si na zmluvu s Abrahámom, ako aj na krajinu. 43 Krajina bude totiž opustená, vynahradí si svoje dni sobotného odpočinku, keďže bude spustošená a bez nich, pokým si neodpykajú svoje viny, pretože zavrhli moje právne predpisy a protivili sa mojim ustanoveniam. 44 Aj keď budú v krajine svojich nepriateľov, nezavrhnem ich a nezošklivím si ich natoľko, žeby som ich chcel vyhubiť a zrušiť svoju zmluvu s nimi. Ja som Hospodin, váš Boh. 45 Pripomeniem im zmluvu s ich predkami, ktorých som vyviedol z Egypta pred očami národov, aby som im bol Bohom. Ja som Hospodin. 46 Toto sú ustanovenia, právne predpisy a zákony, ktoré ustanovil Hospodin medzi sebou a Izraelitmi na vrchu Sinaj prostredníctvom Mojžiša.

1

mail   print   facebook   twitter