Hľadaný výraz: joshua 7, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Ale Izraelci sa previnili porušením kliatby. Totiž Áchán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachovho z kmeňa Júdovho, vzal si niečo z vecí pod kliatbou, preto vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu. 2 Nato Józua vyslal mužov z Jericha do Aja, čo leží pri Bét-Ávene východne od Bételu, a povedal im: Vystúpte a preslieďte tú krajinu. Mužovia vystúpili a presliedili Aj. 3 Keď sa vrátili k Józuovi, povedali mu: Všetok ľud nemusí vyjsť hore; stačí, keď vyjde dva alebo tritisíc mužov a porazia Aj. Neunúvaj tam všetok ľud, lebo je ich málo. 4 Tak vystúpilo z ľudu asi tritisíc mužov, ale ušli pred ajskými mužmi. 5 Ajskí mužovia zbili z nich asi tridsaťšesť mužov; prenasledovali ich od brány až po kameňolomy a na svahu ich pobili. Vtedy zmalomyseľnelo srdce ľudu a bolo ako voda. 6 Ale Józua si roztrhol rúcho a padol tvárou na zem pred truhlou Hospodinovou a ležal až do večera, on i starší Izraela, a sypali si prach na hlavu. 7 Józua povedal: Ach, Hospodine Pane, prečo si previedol tento ľud cez Jordán, aby si nás vydal do rúk Amorejcov na vyhubenie? Ach, keby sme sa boli rozhodli zostať za Jordánom! 8 Prosím ťa, Pane, čo mám povedať, keďže Izrael zutekal pred svojimi nepriateľmi? 9 Keď to počujú Kanaánci a ostatní obyvatelia krajiny, obkľúčia nás a vyhladia naše meno zo zeme. Čo urobíš pre svoje veľké meno? 10 I povedal Hospodin Józuovi: Vstaň! Prečo ležíš na tvári? 11 Izrael sa prehrešil, prestúpil zmluvu, ktorú som mu dal ako príkaz, vzali dokonca z toho, čo je pod kliatbou, kradli z toho, zatajili to a dali medzi svoje náčinie. 12 Preto Izrael nemôže obstáť pred nepriateľmi, ale musí pred nimi zutekať, lebo prepadol kliatbe. Nebudem už viac s vami, ak nevykynožíte zo svojho stredu, čo je pod kliatbou. 13 Vstaň, posväť ľud a povedz: Posväťte sa na zajtra, lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Kliatba je uprostred teba, Izrael, nemôžeš obstáť pred nepriateľmi, kým neodstránite zo svojho stredu to, čo je pod kliatbou. 14 Preto zajtra ráno pristúpte po kmeňoch; kmeň, ktorý Hospodin označí lósom, nech pristúpi po čeľadiach; čeľaď, ktorú Hospodin označí lósom, nech pristúpi po rodinách; a rodina, ktorú Hospodin označí lósom, nech pristúpi po mužoch. 15 Kto bude označený ako držiteľ toho, čo je pod kliatbou, nech je upálený so všetkým, čo má, lebo prestúpil zmluvu Hospodinovu a spáchal hanebný čin v Izraeli. 16 Včasráno Józua vstal a kázal Izraelu pristúpiť po kmeňoch; a lósom bol označený kmeň Júdov. 17 Potom kázal pristúpiť čeľadiam Júdovým a lós označil čeľaď Zerachovu. Potom kázal pristúpiť čeľadi Zerachovej po mužoch a lós označil Zabdího. 18 A kázal pristúpiť jeho rodine po mužoch a lós označil Áchána, syna Karmího, syna Zabdího, syna Zerachovho z kmeňa Júda. 19 Józua povedal Áchánovi: Syn môj, vzdaj česť Hospodinovi, Bohu Izraela, vzdaj mu chválu, a povedz mi, čo si urobil. Nezatajuj nič predo mnou. 20 Áchán odpovedal Józuovi: Skutočne, ja som sa prehrešil proti Hospodinovi, Bohu Izraela; toto a toto som urobil. 21 Videl som medzi korisťou pekný babylonský plášť a dvesto šekelov striebra a jeden zlatý prút, vážiaci päťdesiat šekelov; zažiadalo sa mi to a vzal som si to. Hľa, je to skryté v zemi v mojom stane a striebro je naspodku. 22 Józua poslal poslov, ktorí sa ponáhľali do stanu, a hľa, bolo to skryté v jeho stane a striebro bolo naspodku. 23 Vzali to zo stanu, doniesli Józuovi a všetkým Izraelcom a vysypali pred Hospodinom. 24 Nato Józua a celý Izrael s ním chytili Áchána, syna Zerachovho, i striebro a plášť a zlatý prút, aj jeho synov, dcéry, dobytok, osly a ovce, stan a všetko čo mal, a vyviedli ich hore do údolia Áchór. 25 Józua povedal: Prečo si nás uvrhol do nešťastia? Nech Hospodin uvrhne dnes teba do nešťastia! Celý Izrael ho zahádzal kamením. Potom ich spálili ohňom. Keď ich ukameňovali, 26 nakopili na neho veľkú hŕbu kamenia, ktorá je tam až dodnes. Potom Hospodin upustil od páľavy svojho hnevu. Preto sa to miesto volá údolie Áchór až dodnes.

1

mail   print   facebook   twitter