Hľadaný výraz: isaiah 45, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Toto hovorí Pán svojmu pomazanému, Kýrovi, ktorého som vzal za pravú ruku, aby som pred ním pošliapal národy a odpásal bedrá kráľov, aby sa pred ním otvorili vráta a brány sa nezatvorili: 2 „Ja pôjdem pred tebou, čo je hrboľaté, urovnám, kovové brány prelomím a železné závory pozrážam. 3 Dám ti poklady ukryté v tme a tajnosti skrýš, aby si vedel, že ja som Pán, ktorý ťa volám po mene - Boh Izraela. 4 Pre svojho sluhu, Jakuba a Izrael, svojho vyvolenca, som ťa zavolal po mene a dal som ti názvy, hoci si ma nepoznal. 5 Ja som Pán a iného niet, okrem mňa nieto Boha. Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal, 6 aby vedeli od východu slnka i od západu, že okrem mňa nieto nikoho, ja som Pán a iného niet. 7 Formujem svetlo a tvorím tmu, spôsobujem blaho a utváram nešťastie, ja som Pán, čo robím toto všetko. 8 Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa, zem, nech urodí sa spása a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť: Ja, Pán, som ju stvoril.“ 9 Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“ 10 Beda tomu, čo vraví otcovi: „Čo plodíš?“ - a žene: „Čo sa zvíjaš v kŕčoch?“ 11 Toto hovorí Pán, Svätý Izraela, jeho tvorca: „Pýtate sa ma o budúcnosti mojich synov a rozkazujete o diele mojich rúk? 12 Ja som učinil zem a človeka na nej som ja stvoril. Moje ruky roztiahli nebesá a rozkázal som všetkému ich vojsku. 13 Ja som ho vzbudil v pravde a všetky jeho cesty urovnám, on postaví moje mesto a mojich zajatcov prepustí, nie za kúpnu cenu ani za dar,“ hovorí Pán zástupov. 14 Toto hovorí Pán: „Zisk Egypta a mzda Kušu a Sabejci, chlapi urastení, prejdú k tebe a budú tvoji. Za tebou pôjdu, v okovách prejdú, pred tebou sa sklonia, teba budú prosiť: »Len u teba je Boh, iného niet, viac bohov nieto.«“ 15 Ty si naozaj skrytý Boh, Boh Izraela, spasiteľ! 16 Zahanbení sú a potupení všetci, spolu došli pohanenia tvorcovia modiel. 17 Izraela spasil Pán večnou spásou. Nebudete zahanbení ani potupení na veky večné. 18 Lebo toto hovorí Pán, Boh, stvoriteľ neba, - on je Boh, ktorý stvoril zem, učinil ju a upevnil. Nie prázdnou ju stvoril, obydlím ju urobil - : „Ja som Pán a iného niet. 19 Nie v úkryte som hovoril, na tmavom mieste zeme, nepovedal som Jakubovmu potomstvu: Nadarmo ma hľadajte! Ja som Pán, ktorý vravím pravdu, oznamujem priamosť. 20 Zhromaždite sa, poďte, zíďte sa spolu, zachránenci z národov! Nechápaví sú, čo nosia svoje modly drevené a modlia sa k bohu, ktorý nespasí. 21 Oznámte a priblížte sa, ba poraďte sa spolu: Kto toto hovoril od začiatku, predpovedal to oddávna? Či nie ja, Jahve? A niet už Boha okrem mňa: Boha pravého a spásneho nieto mimo mňa. 22 Ku mne sa obráťte, spasené budete všetky končiny zeme, veď ja som Boh a iného niet. 23 Na seba som prisahal, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že mne sa skloní každé koleno, prisahať bude každý jazyk: 24 »Len v Pánovi,« povedia o mne, »je pravda a moc.«“ K nemu prídu, a to zahanbení, všetci; čo proti nemu blčali. 25 V pánovi sa ospravedlní a oslávi všetko Izraelovo potomstvo.

1

mail   print   facebook   twitter