Hľadaný výraz: hosea 9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Netešže sa, Izrael, neplesaj ako národy, lebo si odpadol smilne od Pána, miluješ ľúbostné dary na všetkých humnách obilných. 2 Humno a lis ich pásť nebude a mušt, ten ich oklame. 3 Nebudú bývať v Pánovej krajine, Efraim sa vráti do Egypta, v Asýrsku budú jesť nečisté. 4 Nebudú vylievať víno Pánovi, ich obety mu milé nebudú, ich chlieb bude ako smútočný, všetci, čo ho jedia, sa poškvrnia. Ich chlieb je len pre nich, do Pánovho domu nepríde. 5 Čo budete robiť v deň slávnostný a v deň sviatku Pánovho? 6 Lebo, hľa, ujdú od pustošenia, Egypt ich zhromaždí, Memfis ich pochová. Ich milého striebra bodľač zmocní sa, v stanoch budú mať tŕnie. 7 Prídu dni navštívenia, prídu dni odplaty - Izrael, vedz: bláznom je prorok, šialencom muž ducha - pre veľkosť tvojej viny a pre veľkosť šialenstva. 8 Efraim mal strážcov u môjho Boha: prorok bol zhubným osídlom na všetkých jeho cestách, šialenstvo je v dome jeho Boha. 9 Klesli hlboko ako v dňoch Gabay; spomenie si na ich vinu, potrestá ich zločiny. 10 Izrael som si pokladal za vinič na púšti, na ich otcov som hľadel ako na ranú figu na figovníku v jej prvom čase. Išli do Belfegoru, zasvätili sa Hanbe, boli ohavnosťou ako ich miláčik. 11 Efraim je ako vták, ulietla mu sláva: niet pôrodu, niet ťarchavosti a niet počatia. 12 I keď si vychovajú synov, urobím ich bezdetnými, bez ľudí; ba aj im samým bude beda, keď sa od nich vzdialim. 13 Efraim - tak som sa postaral - bol Týrus zasadený na poli. Efraim si vyvedie synov na zabitie. 14 Daj im, Pane! - Čože im dáš? - Daj im bezdetné lono a vyschnuté prsia! 15 Celá ich zločinnosť bola v Galgale, áno, tam som ich znenávidel, pre zlobu ich skutkov vyženiem ich zo svojho domu; viac ich nebudem milovať, všetky ich kniežatá sú vzbúrenci. 16 Zrazený je Efraim, vyschol im koreň, neprinesú ovocie; i keď porodia, usmrtím miláčikov ich lona.“ 17 Odvrhne ich môj Boh, lebo nepočúvali naň, i budú blúdiť medzi národmi.

1

mail   print   facebook   twitter