Hľadaný výraz: Mk 16,1-8, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
1 ויהי כאשר עבר יום השבת ותקנינה מרים המגגדלית ומרים אם יעקב ושלמית סמים לבוא ולסוך אתו בהם׃ 2 ובאחד בשבת בבקר השכם באו אל הקבר כזרוח השמש׃ 3 ותאמרנה אשה אל אחותה מי יגל לנו את האבן מעל פתח הקבר׃ 4 ובהביטן ראו והנה נגללה האבן כי היתה גדלה מאד׃ 5 ותבאנה אל תוך הקבר ותראינה בחור אחד ישב מימין והוא עטה שמלה לבנה ותשתוממנה׃ 6 ויאמר אליהן אל תשתוממנה את ישוע הנצרי אתן מבקשות את הנצלב הוא קם איננו פה הנה זה המקום אשר השכיבהו בו׃ 7 אך לכנה ואמרתן אל תלמידיו ואל פטרוס כי הולך הוא לפניכם הגלילה ושם תראהו כאשר אמר לכם׃ 8 ותמהרנה לצאת ותברחנה מן הקבר כי אחזתן רעדה ותמהון ולא הגידו דבר לאיש כי יראו׃

1

mail   print   facebook   twitter