Hľadaný výraz: Lk 19,11-27, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
11 ויהי הם שמעים את זאת ויסף שאת משל על אשר קרב לירושלים והמה חשבים כי מהרה תגלה מלכות האלהים׃ 12 על כן אמר איש אחד מן האדירים הלך אל ארץ רחוקה לקחת לו ממלכה ולשוב׃ 13 ויקרא אל עשרה מעבדיו ויתן להם עשרה מנים ויאמר להם סחרו בהם עד באי׃ 14 ובני עירו שנאים אותו וישלחו מלאכים אחריו לאמר לא נחפץ בזה כי ימלך עלינו׃ 15 ויהי אחרי קחתו את הממלכה וישב ויאמר לקרא את העבדים ההם אשר נתן להם את הכסף למען ידע מה הרויח כל אחד במסחרו׃ 16 ויבא הראשון ויאמר אדני מנה שלך הביא עשרת מנים׃ 17 ויאמר אליו כן העבד הטוב תחת אשר היית נאמן במעט מזער היה שליט על עשר ערים׃ 18 ויבא השני ויאמר אדני מנה שלך עשה חמשת מנים׃ 19 ויאמר גם לזה אף אתה היה על חמש ערים׃ 20 ויבא האחר ויאמר הא לך מנה שלך אשר היה אצלי צרור בסודר׃ 21 מפני יראתי אתך כי אתה איש קשה לקח את אשר לא הנחת וקצר את אשר לא זרעת׃ 22 ויאמר אליו מפיך אשפטך העבד הרע אתה ידעת כי אני איש קשה לקח את אשר לא הנחתי וקוצר את אשר לא זרעתי׃ 23 ולמה לא נתת את כספי לשלחני ואני בבואי הייתי תובע אותו במרבית׃ 24 ויאמר אל העמדים שם שאו ממנו את המנה ותנוהו אל אשר לו עשרת המנים׃ 25 ויאמרו אליו אדנינו יש לו עשרת מנים׃ 26 הן אני אמר לכם כי כל איש שיש לו ינתן לו ואשר אין לו יקח ממנו גם את אשר לו׃ 27 אבל את איבי ההם אשר לא חפצו מלכי עליהם הביאו אתם הנה והרגו אתם לפני׃

1

mail   print   facebook   twitter