Hľadaný výraz: Lk 11,9-13, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
9 וגם אני אמר לכם שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃ 10 כי כל השאל יקבל והדרש ימצא ולדפק יפתח׃ 11 ומי בכם האב אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן ואם דג היתן לו נחש תחת הדג׃ 12 או כי ישאלנו ביצה היתן לו עקרב׃ 13 הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי האב מן השמים יתן את רוח הקדש לשאלים מאתו׃

1

mail   print   facebook   twitter