Hľadaný výraz: Jn 16,5-15, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
5 ועתה הלך אנכי אל שלחי ולא ישאלני איש מכם אנה תלך׃ 6 אך על דברי את אלה אליכם מלא לבבכם עצבת׃ 7 אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו אליכם׃ 8 והיה בבאו יוכיח את העולם על דבר החטא והצדק והמשפט׃ 9 על החטא כי לא האמינו בי׃ 10 ועל הצדק כי אלך אל אבי ולא תוסיפו לראות אתי׃ 11 ועל המשפט כי נדון שר העולם הזה׃ 12 עוד רבות לי להגיד לכם אך לא תוכלון שאת עתה׃ 13 ורוח האמת בבאו הוא ידריך אתכם אל כל האמת כי לא ידבר מעצמו כי אם אשר ישמע ידבר והאתיות יגיד לכם׃ 14 הוא יפארני כי משלי יקח ויגיד לכם׃ 15 כל אשר לאבי לי הוא על כן אמרתי כי משלי יקח ויגיד לכם׃

1

mail   print   facebook   twitter