Hľadaný výraz: Gn 10,21-30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Aj Semovi, praotcovi všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia. 22 Semovi synovia sú Elam, Asýr, Arfaxad, Lud a Aram. 23 Aramovi synovia sú Us, Hul, Geter a Mes. 24 Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber. 25 Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Faleg, lebo za jeho čias sa rozdelila zem, a jeho brat sa volal Jektan. 26 Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare, 27 Aduram, Uzal, Dekla, 28 Ebal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia. 30 Ich sídlo siahalo od Mesy až k Sefaru, k východným vrchom.

1

mail   print   facebook   twitter