Hľadaný výraz: Gn 25,1-11, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Abrahám si vzal druhú ženu, volala sa Ketúra. 2 Tá mu porodila Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka a Šúacha. 3 Jokšánovi sa narodil Šeba a Dedán. Dedánovi synovia boli Aššúri, Letúši a Leummi. 4 Midjánovi synovia boli: Éfa, Éfer, Chanók, Abída a Eldáa. Všetci títo boli Ketúrini synovia. 5 Abrahám dal všetok svoj majetok Izákovi, 6 ale synom svojich vedľajších žien, ktoré mal, dal dary a ešte za svojho života ich poslal do východnej krajiny, preč od svojho syna Izáka. 7 Abrahám sa dožil stosedemdesiatpäť rokov; 8 potom skonal. Abrahám zomrel v úctyhodnej starobe, v pokročilom veku, sýty života a bol pripojený k svojmu ľudu. 9 Jeho synovia, Izák a Izmael, ho pochovali naproti Mamré do makpélskej jaskyne na pozemku Efróna, syna Chetitu Cóchara. 10 Ten pozemok kúpil Abrahám od Chetitov. Tam bol pochovaný Abrahám i jeho žena Sára. 11 Po Abrahámovej smrti Boh požehnal jeho syna Izáka. Izák býval pri Beér Lachaj Rói.

1

mail   print   facebook   twitter