Hľadaný výraz: Gal 3,23-29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 No kým neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru, ktorá sa mala zjaviť. 24 A tak bol zákon naším vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. 25 Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi. 26 Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. 27 Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. 28 Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. 29 A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.

1

mail   print   facebook   twitter