Hľadaný výraz: Dt 1,9-18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Vtedy som vám povedal: »Ja vás nemôžem spravovať, 10 lebo Pán, váš Boh, vás tak rozmnožil, že vás je dnes také množstvo, ako hviezd na nebi. 11 Pán, Boh vašich otcov, nech pridá k tomu počtu mnohé tisíce a nech vás požehná, ako prisľúbil! 12 Ja sám nevládzem niesť vaše bremená, vašu ťarchu a vaše spory. 13 Vyberte si múdrych, skúsených a osvedčených mužov vo vašich kmeňoch a ustanovím vám ich za predákov.« 14 Vtedy ste mi odvetili v odpoveď: »Dobrú vec to chceš urobiť.« 15 Ja som vybral hlavných z vašich kmeňov, múdrych a skúsených mužov, a ustanovil som vám ich za náčelníkov ako tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov, desiatnikov a za pisárov pre vaše kmene. 16 A vašim sudcom som prikázal: »Vypočúvajte ich a súďte spravodlivo toho, kto má spor so súkmeňovcom alebo s cudzincom! 17 Pri súde neberte ohľad na osobu. Malého vypočujte tak, ako veľkého. A nikoho sa nebojte, lebo súd je Boží. Čo vám však bude ťažké, oznámte mne a vypočujem to ja.« 18 Vtedy som vám prikázal všetko, čo máte robiť.

1

mail   print   facebook   twitter