Hľadaný výraz: 2Krn 33,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Ostatok Manassesových dejín, jeho modlitba k Bohu i reči prorokov, ktorí mu hovorili v mene Pána, Izraelovho Boha, sú napísané v Dejinách izraelských kráľov.

1

mail   print   facebook   twitter