Hľadaný výraz: 2Kr 5,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Náman sa rozhneval a odišiel so slovami: „Nazdával som sa, že naisto vyjde ku mne a bude vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne miesta a odstráni malomocenstvo.

1

mail   print   facebook   twitter