Hľadaný výraz: 2Kr 22,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Vtedy povedal veľkňaz Helkiáš pisárovi Safanovi: „Našiel som Knihu zákona v Pánovom chráme.“ Helkiáš Knihu odovzdal Safanovi a on ju prečítal.

1

mail   print   facebook   twitter