Hľadaný výraz: 2Kr 18,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Kdeže sú bohovia Ematu a Arfadu?! Kde sú bohovia Sefarvaimu, Any a Avy?! A Samáriu vyslobodili z mojej ruky?

1

mail   print   facebook   twitter