Hľadaný výraz: 2Kr 15,29, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
29 Za čias izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Tiglat Pileser, zabral Ijjón, Ábelbét-maachá, Jánóach, Kedeš, Chácór, Gileád, Galileu, celý kraj Naftálí a odviedol ich do Asýrie.

1

mail   print   facebook   twitter