Hľadaný výraz: 2Kr 15,29, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
29 Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pilesar a dobyl Ijon, Abel-bet-maaku, Janoach, Kedeš a Chacor. Zabral Gileád, Galileu i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do Asýrie.

1

mail   print   facebook   twitter