Hľadaný výraz: 2 thessalonians 3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak ako u vás 2 a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí; lebo nie všetci veria. 3 Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. 4 Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme. 5 Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. 6 Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. 7 Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, 8 ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. 9 Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. 10 Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. 11 Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. 12 Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. 13 Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra. 14 Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahanbí. 15 No za nepriateľa ho nepovažujte, ale napomínajte ho ako brata. 16 Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými. 17 Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste; takto píšem. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.

1

mail   print   facebook   twitter