Hľadaný výraz: 2 chronicles 25, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Amacja mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jóaddán z Jeruzalema. 2 Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, lenže nie celým srdcom. 3 Len čo mal kráľovstvo pevne v rukách, pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa, jeho otca. 4 Ich synov však neusmrtil, ako je napísané v zákone - v knihe Mojžišovej - kde Hospodin prikazuje: Nezomrú otcovia za synov, ani synovia nezomrú za otcov, ale zomrie každý za svoj hriech. 5 Amacja zhromaždil Júdejcov a dal ich nastúpiť podľa rodín, podľa tisícnikov a stotníkov z celého Júdu a Benjamína. Keď ich spočítal od dvadsaťročných nahor, zistil, že ich je tristotisíc vybraných bojovníkov, ktorí narábali kopijou a štítom. 6 Z Izraela najal za sto talentov striebra stotisíc udatných bojovníkov. 7 Prišiel však k nemu nejaký Boží muž a povedal mu: Kráľu, nech izraelské vojsko s tebou netiahne, lebo Hospodin nie je s Izraelom ani so žiadnym Efrajimcom. 8 Choď len sám a pusť sa smelo do boja! Inak ti Boh dá padnúť pred nepriateľom, lebo Boh má moc pomáhať i spôsobovať pád. 9 Ale Amacja povedal Božiemu mužovi: Čo robiť so sto talentami striebra, ktoré som dal izraelskej čate? Boží muž povedal: Hospodin ti môže dať viac ako toto. 10 Nato Amacja oddelil čatu, ktorá pri šla k nemu z Efrajimu, aby sa pobrala domov. Tí sa veľmi nahnevali na Júdejcov a rozpálení hnevom sa vrátili domov. 11 Amacja sa vzmužil a viedol svoj ľud. Odišiel do Soľného údolia, kde pobil desaťtisíc Seírčanov. 12 Ďalších desaťtisíc Júdejci zajali živých. Vyviedli ich na vrch skaly a pozhadzovali ich odtiaľ, takže sa všetci rozdrúzgali. 13 Ale príslušníci čaty, ktorú Amacja vrátil, aby s ním nešla do boja, plienili v judských mestách od Samárie po Bét-Chórón, pobili z nich tritisíc a nabrali veľa koristi. 14 Keď sa potom Amacja vrátil po víťazstve nad Edómcami, priniesol bohov Seírčanov, postavil ich pred seba ako bohov, klaňal sa pred nimi a kadil im. 15 Tu vzplanul hnev Hospodinov na Amacju a vyslal k nemu proroka, ktorý mu povedal: Prečo hľadáš bohov národov, ktorí nevytrhli svoj ľud z tvojej ruky? 16 Keď mu to hovoril, povedal mu kráľ: Určili sme ťa azda za kráľovho radcu? Prestaň! Prečo ťa majú zabiť? Prorok prestal, ale povedal: Viem, že Boh sa rozhodol zničiť ťa, lebo si urobil tak a neposlúchol si moju radu. 17 Nato sa judský kráľ Amacja poradil a poslal izraelskému kráľovi Jóášovi, synovi Jóácháza, syna Jehúovho, odkaz: Poď, pozrime si do očí! 18 Ale izraelský kráľ Jóáš poslal judskému kráľovi Amacjovi odpoveď: Bodliak na Libanone vyzval céder na Libanone: Daj svoju dcéru môjmu synovi za ženu! Prešla poľná zver, ktorá je na Libanone, a rozšliapala bodliak. 19 Nazdávaš sa, že si porazil Edómcov, a myseľ ťa unáša, aby si dosiahol slávu. Teraz zostaň len doma! Prečo si chceš privolať pohromu, aby si padol ty a s tebou i Judsko? 20 Ale Amacja neposlúchol, lebo to pochádzalo od Boha, aby ich vydal do ruky Jóáša, pretože hľadali edómskych bohov. 21 Tu vytiahol izraelský kráľ Jóáš a stretli sa zoči voči, on i judský kráľ Amacja, pri Bét-Šemeši v Judsku. 22 Júdejci však boli Izraelcami porazení a každý ušiel do svojho stanu. 23 Izraelský kráľ Jóáš zajal v Bét-Šemeši judského kráľa Amacju, syna Jóáša, syna Jóácházovho, a priviedol ho do Jeruzalema. Zbúral hradby Jeruzalema od Efrajimskej brány po Rožnú bránu v dĺžke štyristo lakťov. 24 Pobral všetko zlato, striebro a všetko náčinie, ktoré sa našlo v dome Božom pri Óbéd-Edónovi, ďalej poklady kráľovského paláca i rukojemníkov, a vrátil sa do Samárie. 25 Amacja, syn Jóášov, judský kráľ žil potom po smrti Jóáša, syna izraelského kráľa Jóácháza, ešte pätnásť rokov. 26 Ostatné činy Amacjove, skoršie i neskoršie, sú poznačené v Knihe judských a izraelských kráľov. 27 Od času, keď Amacja odpadol od Hospodina, osnovali proti nemu v Jeruzaleme sprisahanie. Keď utiekol do Láchíša, poslali za ním do Láchíša a tam ho usmrtili. 28 Preniesli ho potom na koňoch a pochovali pri jeho otcoch v meste Dávidovom.

1

mail   print   facebook   twitter