Hľadaný výraz: 1 chronicles 16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď Božiu archu doniesli, postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid, a obetovali celopaly a pokojné obety pred Bohom. 2 Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud v Pánovom mene. 3 Potom nadelil všetkým Izraelitom, mužom i ženám, každému bochník chleba, mäso (?) a hroznový koláč. 4 Potom z levitov ustanovil pred Pánovu archu služobníkov, aby pripomínali, oslavovali a vychvaľovali Pána, Izraelovho Boha. 5 Vedúcim bol Asaf, druhý po ňom Zachariáš, potom Jahiel, Semiramot, Jehiel, Matatiáš, Eliab, Banaiáš a Obededom. Jehiel hral na harfe a citare a Asaf na cimbale. 6 Kňazi Banaiáš a Jeziel však ustavične trúbili pred Božou archou zmluvy. 7 V ten deň odovzdal Dávid do rúk Asafa a jeho bratov prvú oslavu Pána: 8 „Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi. 9 Spievajte mu a hrajte, rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch. 10 Jeho svätým menom sa honoste; nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. 11 Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár. 12 Pamätajte na divy, čo učinil, na jeho znamenia a na výroky jeho úst, 13 vy, potomci Izraela, Pánovho služobníka, synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho. 14 On, Pán, je náš Boh; jeho rozhodnutia platia po celej zemi. 15 Pamätajte večne na jeho zmluvu, na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim, 16 na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel, na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. 17 Jakubovi to stanovil za zákon, Izraelovi za zmluvu večitú, 18 keď povedal: »Tebe dám kanaánsku krajinu ako váš podiel dedičný.« 19 Keď ich bolo ešte neveľa, iba niekoľko, a boli cudzincami v krajine 20 a od kmeňa prechodili ku kmeňu, z jedného kráľovstva k inému národu, 21 nedovolil, aby im niekto krivdil; i kráľov karhal kvôli nim: 22 »Netýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom.« 23 Spievaj Pánovi, celá zem! Zvestujte jeho spásu deň čo deň. 24 Ohláste jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. 25 Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. 26 Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia. 27 Vznešenosť a krása pred ním, moc a radosť tam, kde on je. 28 Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť, 29 vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte pred jeho tvár, klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. 30 Nech sa pred ním chveje celá zem; on upevnil zemekruh, nepohne sa. 31 Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech hlásajú medzi pohanmi: »Pán kraľuje!« 32 Nech more zahučí a čo ho napĺňa, nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. 33 I zajasajú stromy lesa pred Pánom, že prichádza súdiť zem. 34 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 35 Povedzte: »Zachráň nás, Bože, náš spasiteľ, zhromaždi a vysloboď nás z krajín pohanských, aby sme mohli tvoje sväté meno velebiť a honosiť sa tvojimi chválospevmi. 36 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až naveky.«“ A všetok ľud nech privolá: „Amen!“ a: „Chvála Pánovi!“ 37 A nechal tam pri Pánovej arche zmluvy Asafa a jeho bratov, aby pred archou ustavične konali službu, každý deň podľa poriadku. 38 Idutunovho syna Obededoma, Hosu a ich bratov, šesťdesiatich ôsmich, (ustanovil) za vrátnikov. 39 Kňaza Sadoka a jeho bratov (nechal) ako kňazov pred Pánovým príbytkom na výšine, ktorá bola v Gabaone, 40 aby na zápalnom oltári ustavične ráno i večer prinášali Pánovi celopaly podľa všetkého toho, čo je napísané v Pánovom zákone, ktorý uložil Izraelu. 41 A s nimi Hemana a Idutuna a ostatných vybraných, ktorí boli vypočítaní podľa mien, aby oslavovali Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 42 A u nich, u Hemana a Idutuna, trúby a cimbaly, aby hrali na nich a na všetkých Božích hudobných nástrojoch. Idutunových synov (ustanovil) k bráne. 43 Potom odišiel všetok ľud, každý do svojho domu, a Dávid sa vrátil požehnať svoj dom.

1

mail   print   facebook   twitter