výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

2Tim 1, 1-18

1 (KAT) Pavol, z Božej vôle apoštol Ježiša Krista podľa prisľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi,

2 (KAT) milovanému synovi Timotejovi: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, nášho Pána.

3 (KAT) Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci.

4 (KAT) A keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby ma naplnila radosť.

5 (KAT) Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presvedčený, že aj ty.

6 (KAT) Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk.

7 (KAT) Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.

8 (KAT) Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.

9 (KAT) On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.

10 (KAT) No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom

11 (KAT) a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa.

12 (KAT) Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.

13 (KAT) Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa, vo viere a v láske, ktoré sú v Ježišovi Kristovi.

14 (KAT) Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.

15 (KAT) Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi aj Fygelus a Hermogenes.

16 (KAT) Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu, lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy,

17 (KAT) ale keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a našiel ma.

18 (KAT) - Nech mu Pán dá, aby v onen deň našiel milosrdenstvo u Pána. - A aké služby preukázal v Efeze, ty vieš najlepšie.


2Tim 1, 1-18

Verš 2
milovanému synovi Timotejovi: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, nášho Pána.
Gal 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista,
1Tim 1:2 - Timotejovi, pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.
1Pt 1:2 - ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti.

Verš 3
Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci.
Sk 22:3 - „Ja som Žid. Narodil som sa v cilícijskom Tarze, ale vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes.
Rim 1:9 - Veď Boh, ktorému z tej duše slúžim v evanjeliu jeho Syna, je mi svedkom, ako si na vás ustavične spomínam
1Sol 1:2 - Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania
1Sol 3:10 - Vo dne v noci sa vrúcne modlíme, aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere.

Verš 6
Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk.
Sk 6:6 - Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky.
Sk 8:17 - Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého.
Sk 13:3 - Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich.
Sk 19:6 - A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali.
1Tim 4:14 - Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších.
1Tim 5:22 - Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý!

Verš 7
Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
Rim 8:15 - Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“

Verš 8
Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.
Rim 1:16 - Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi.
Sk 21:33 - Tu veliteľ pristúpil k nemu, vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. Potom sa opýtal, kto je to a čo vykonal.
Ef 3:1 - Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša, za vás pohanov…
Ef 4:1 - Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo,
Kol 4:18 - Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami.
Flm 1:1 - Pavol, väzeň Krista Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi,
Flm 1:9 - radšej prosím pre lásku ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša:
Flm 1:13 - Chcel som si ho ponechať pri sebe, aby mi v okovách pre evanjelium slúžil namiesto teba.

Verš 9
On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.
Ef 1:3 - Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
Tít 3:4 - Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom,

Verš 10
No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom
Rim 16:25 - A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté,
Ef 1:9 - keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal
Ef 3:9 - a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,
Kol 1:26 - tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým.
Tít 1:2 - k nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh,
1Pt 1:20 - On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám,
Iz 25:8 - Zničí smrť navždy a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán hovoril.
Heb 2:14 - A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla,

Verš 11
a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa.
Sk 9:15 - Ale Pán mu povedal: „Len choď, lebo jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela;
Sk 13:2 - Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.“
Sk 22:21 - Ale on mi povedal: »Choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov.«“
Gal 1:15 - Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo
Gal 2:8 - veď ten, ktorý pomáhal Petrovi v apoštoláte medzi obrezanými, pomáhal aj mne medzi pohanmi -,
Ef 3:8 - Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo
1Tim 2:7 - A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola - hovorím pravdu, neklamem -, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.

Verš 13
Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa, vo viere a v láske, ktoré sú v Ježišovi Kristovi.
1Tim 3:14 - Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe,

Verš 15
Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi aj Fygelus a Hermogenes.
Sk 19:10 - To trvalo dva roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo.

Verš 16
Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu, lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy,
2Tim 4:19 - Pozdrav Prisku a Akvilu aj Oneziforov dom.

2Tim 1,6 - Porov. 1 Tim 4, 14.

2Tim 1,8 - Pavol píše tento list počas druhého väznenia v Ríme.

2Tim 1,9-10 - Ide o základné prvky kresťanskej katechézy.

2Tim 1,12 - O tom, čo mu bolo "zverené" (depósitum), porov. poznámku k 1 Tim 6, 20. "Onen deň" je deň slávneho Kristovho príchodu, deň súdu.

2Tim 1,15 - Nejde o zanechanie viery, ale o nedostatok odvahy vytrvať pri ňom a vydávať svedectvo.

2Tim 1,16 - Niektorí z tohto vyjadrenia usudzujú, že Oneziforos medzitým zomrel.